Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Історіософські погляди Уласа Самчука

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Творчість У. Самчука характерна присутністю значущих історіософських проблем. Він був митцем українського слова, своєю прозовою мовою письменник висловлював проблеми майбутнього української нації.

Національна ідея[ред.]

Центральною основою для зображення у всіх його творах була національна українська ідея. Провідними константами виступають: Україна, українська нація, культура, людина, земля. Саме вони були основними  віхами його художньої історіософії, через яку У. Самчук визначав історичну долю та призначення України. У його творчості неможливо знайти текст, який не стосувався би вищеназваної ідеології.

Незважаючи на те, що Улас Самчук був у статусі емігранта, він все ж таки зберігав вірність Україні і увесь патріотизм передавав через героїв власних творів, надаючи текстам національного духу. Можливо підгрунтям для цього стало те, що юність письменника підпадала під ті часи, коли в Україні відбувались масові повстання народу за незалежність.

У творчості письменника був присутній наскрізний образ-концепт України. До складових цього образу можна віднести  конкретну територію, якій притаманні певні кліматичні, ландшафтні, топонімічні ознаки; низку ознак географічного, геополітичного й геокультурного життєпростору, де ключовими є поняття країна, держава, культура. Його значення розширюється за рахунок особливостей антропо- й етносфер, домінантами яких виступають поняття людина, родина, українець, народ, нація, національна ідея[1].

Основною ознакою художньої історіософії митця було націософське спрямування. У. Самчук у своїх текстах відтворив особливості національного образу світу через картини української природи та можливостях впливу на неї,  також зобразив як різноманітні сили можуть впливати на людину, вплив на неї простору та часу. Функціонування сакральної символіки проступає через тонке розуміння митцем релігійного світосприйняття українців[2].

Коментарі дослідників творчості автора[ред.]

Щодо творчості У. Самчука висловлювався Г. Костюк: «ідея батьківщини і  рідного народу виповнювала вщерть його духове єство, зміцнювала й  утверджувала в чужому світі його письменницький талант»[3].

О. Тарнавський аналізуючи роман «Волинь» зауважував, що всі його сюжети та образи формуються суто на національній основі, на якій тримається вся тематика та проблематика твору[4].

Р. Гром’як у статті «Про своєрідність художнього світу Уласа Самчука»  зауважував, що письменник «…у центр своєї світобудови постійно ставив батьківщину (Дермань – Тилявку – Волинь) і Батьківщину – Україну в колі слов’янських народів. Відповідно система його персонажів розросталася в міру того, як сам автор віддалявся від отчого порогу,рідного села, волинського краю, українських теренів; знову повертався до них та й, зрештою,повторно й назавжди залишав їх як фізичні величини, несучи їх образ в душі»[5].

У. Самчук вважав, що саме великі твори допомагають людині виказати всі свої почуття та думки, що думка та мова людини є земним рушієм, що саме на них побудована історія, закони та культура кожної держави. Він завжди говорив, що : «література – це мова народу»[6].

Дослідник української еміграційної прози Л. Рудницький зробив спробу поділу прози У. Самчука на три тематичні віхи: 1) твори, у яких основною темою та метою є розвиток української самосвідомості, збереження власного індивідуалізму та розвиток літературних традицій України (мемуари та автобіографічна проза); 2) твори, у яких У. Самчук зачіпає заборонену в Україні тематику та проблематику («Кулак», «Марія», «Чого не гоїть огонь», «Ost»); 3) твори, які художньо зображають та аналізують життя українського емігранта, його внутрішні переживання, адаптацію на чужині  тощо («На твердій землі», «Ost», мемуаристика)[7].

Проблематика творів письменника[ред.]

У своїй творчості письменник втілював образ України. Однією з найболючіших проблем для У. Самчука була денаціоналізація українців. Він дуже боявся русифікації та того, що українців буде змушено забути все українське. Незважаючи на те, що він фізично перебував за межами України, його серце щеміло по долі Батьківщини.

Своїх героїв він наділяє рисами націоналізму, усі вони готові служити своєму народу та прагнуть домогтися незалежності.

Проза У. Самчука характеризується виразним зображенням окремої доби та фіксацією доленосні для України історичних подій ХХ століття. У його творах історія зачіпає лише окрему групу людей, таких як: жителів Волині, Гуцульщини, Наддніпрянщини. Найбільш концептуальними творами в аспекті відтворення української психо-хроніки подій є трилогії «Волинь» та «Ост», у яких епоха зображена зі сторони історичної долі та  історичного призначення українського народу та його національно-державних інтересів[8].

У. Самчук часто у своїх творах використовує імена видатних політичних, історичних та державних діячів України, таких як: Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Скоропадського, В. Винниченка, М. Грушевського, С. Петлюри, С. Бандери, Є. Коновальця,А. Мельника, А. Шептицького, І. Огієнка, С. Скрипника, Т. Бульби-Боровця, Х. Кононенко,О. Теліги, М. О. Скрипника та ін. Також часто він вплітає у свої повісті постать Т. Шевченка та рядки з його «Кобзаря».

У творах та мемуарах У. Самчука часто можемо простежити проблематику переслідування та занепаду української мови.

У 1949 році у Нью-Йорку в українському щоденнику «Свобода» письменник опублікував  статтю під назвою «Рідна мова, рідна не мова і заборонений овоч», де згадав Київ 1941 році, і найбільшим його потрясінням було те, що майже ніде не було чути української мови. Він завжди хотів показати, що людина нерозривно пов’язана з рідною мовою, навіть опублікував статтю «Нарід чи чернь?» у якій писав, що хотів «… своїм землякам довести, що рідна мова, це ніякий забобон, а ознака чіткости, якости і свідомости людської одиниці, що є приналежною доданої нації. Всі ж, що такого не розуміють, творять не народ, а чернь, якусь масу, щось невиразне,щось позбавлене справжнього виразу свідомого і зрілого народу»[9].

Г. Костюк писав про це: «…У чужому світі він ще глибше, ще болючіше відчував, бачив і переживав долю і воління рідного народу і рідного краю. Ідея батьківщини і рідного народу виповнювала вщерть його духове єство, зміцнювала й утверджувала в чужому світі його письменницький талант»[10].

Окрім мови У. Савчук велику роль надавав зображенню рідного краю у своїх текстах, адже вважав його одним із чинників формування патріотизму людини. До творів, у яких У. Самчук детально описав рідний край є повість «Волинь» (зображення краю Волині), «Гори говорять!» (описана місцевість Карпат), «Ост» (зображення Західної та Центральної України).

Традиції та новаторство[ред.]

У. Самчук залишив великий спадок, у якому значне місце належить реалістичному роману, у якому показані масштабні полотна історичних та політичних процесів в Україні, до таких відносяться твори: «Волинь», «Марія»,«Ост», «Чого не гоїть огонь». У даних текстах він зміг  позбутися афективного ліризму та вдало поєднати епічну статику з динамізмом форми, раціональний аналіз конкретних явищ – із намаганням репрезентувати глибинний зріз стану сучасного світу, повноту зображення духовних процесів, фактів і деталей історичного буття героїв – з точним відтворенням динаміки їхніх почуттів і переживань, традиційну українську тематику – з інтелектуалізмом і філософським заглибленням у суть осмислюваних проблем[11].

У. Самчук передав історію України ХХ століття з боку свого бачення, прагнув показати подієвість національної історії. Структури послідовності розгортання подій у нього врізноманітнені. Його проза характеризується  лінійною побудовою текстів, що передбачає точний хронологічний порядок. Його художня історіософія занурює людину в історію як єдину долю народу, як духовну спадковість поколінь, які є відповідальними за свою націю та за майбутнє усіх українців.

У. Самчук став новатором у створенні монолітних романних конструкцій, які були орієнтовані на історію України та української нації, він намагався зображати дійсну реальність того часу, на тлі якого зображав своїх персонажів та їх побутові реалії. У своїх творах він вдало поєднував такі елементи, як: сюжетні лінії, складні наративні плани, різні мотиви та ідеї, роздуми тощо.  У  його текстах взаємодіяли епічне начало з точним відтворенням динаміки почуттів, переживань, асоціацій, точніше поєднання епічної, ліричної та драматичної основи.

Історіософські роздуми, поєднуючись із пластикою образних елементів, надають романам особливого ритму, часто забарвлюючи окремі епізоди драматичною тональністю. Епічна розповідь переривається інтелектуальними вставками, емоційно-ліричними відступами, іноді інкрустується реалістично-імпресіоністичними настроями, тонким гумором, іронією. Це дозволяє говорити про У. Самчука як митця аналітично-ліричного складу, якому притаманне особливе естетичне осягнення дійсності й моделювання художнього світу[12].

Отже, творчість У. Самчука є скарбницею національного життя та духовних надбань українського народу. У його творах читач може простежити наявність націоналізму, патріотизму, любові до рідної землі та мови, захоплення духовною красою українського простого народу.

Примітки[ред.]

 1. Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007. – С. 16.
 2. Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007. – С. 18.
 3. Костюк Г. Образотворець «времени лютого» / Г. Костюк //  Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3-х кн. – К.: Рось, 1994. – Кн. 2. – С. 499.
 4. Тарнавський О. Традиція Кожом'яки / О. Тарнавський // Слово.  Збірник укр. письменників у екзилі. – Нью-Йорк, 1962. – Зб.1. – С. 333.
 5. Гром’як Р. Про своєрідність художнього світу Уласа Самчука / Р. Гром’як // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. 6. –С. 8.
 6. Самчук У. Велика література. Доповідь на І зїзді Мистецького українського руху (МУР), грудень 1945 / У. Самчук // Роздуми про літературу: Збірник літературно-критичних статей. Упоряд., передм., післямова М. Гона. - Рівне: ВАТ „Володимирецька районна друкарня, 2005. - С. 11.
 7. Рудницький Л. Література з місією. Спроба огляду української  еміграційної прози / Л. Рудницький // Слово і час. – 1992. – №2. – С.41-45.
 8. Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007. – С. 19.
 9. Самчук У. Рідна мова, рідна немова й заборонений овоч / У. Самчук // Свобода :український щоденник. – Джерсі Ситі ; Ню Йорк, 1949. – 14 грудня (Рік LVII, Ч. 290). – С. 2
 10. Костюк Г. Образотворець “времени лютого” / Г. Костюк // У світі ідей і образів : вибране : Критичні та історико-літературні роздуми (1930–1980 рр.). – Сучасність. – 1983. –С. 297.
 11. Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007. – С. 24.
 12. Руснак І. Є.  Художня історіософія  Уласа  Самчука : [монографія] /  І. Є. Руснак. –  Вінниця : "Державна картографічна фабрика", 2009. – С. 112.

Література[ред.]

 • Гром’як Р. Про своєрідність художнього світу Уласа Самчука / Р. Гром’як //Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. 6. –С. 6–15.
 • Гром’як Р. Феномен Уласа Самчука в українській літературі / Р. Гром’як // Культура, політика, інтелігенція. Публіцистика. – Тернопіль, 1996. – 108 с.
 • Костюк Г. Образотворець “времени лютого” / Г. Костюк // У світі ідей і образів :вибране : Критичні та історико-літературні роздуми (1930–1980 рр.). – Сучасність. – 1983. –С. 294 –310.
 • Костюк Г. Образотворець «времени лютого» / Г. Костюк //  Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3-х кн. – К.: Рось, 1994. – Кн. 2. – С. 499-514.
 • Історія  української літератури  кінця ХІХ -  початку ХХ століття /  За  ред. П.П.Хропка. – К.: Вища  школа, 1991. – 511с.
 • Рудницький Л. Література з місією. Спроба огляду української еміграційної прози / Л. Рудницький // Слово і час. – 1992. – №2. – С.41-45.
 • Руснак І.  Художня візія тоталітарної дійсності у прозі Уласа Самчука: До 100-ліття від дня народження письменника / І. Руснак // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 49-54.
 • Руснак І. Є.  Художня історіософія  Уласа  Самчука : [монографія] /  І. Є. Руснак. –  Вінниця : "Державна картографічна фабрика", 2009. – 368 с.
 • Руснак І. Є. Художня  модифікація  національної історіософії  в  прозі Уласа  Самчука :  автореф. дис.  на здобуття наук.  ступеня доктора філол. наук :  спец. 10.01.01 "Українська  література" /  І. Є. Руснак. – Київ, 2007. – 36 с.
 • Самчук У. Велика література. Доповідь на І зїзді Мистецького українського руху (МУР), грудень 1945 / У. Самчук // Роздуми про літературу: Збірник літературно-критичних статей. Упоряд., передм., післямова М. Гона. - Рівне: ВАТ „Володимирецька районна друкарня, 2005. - С. 8-27.
 • Самчук У. Ідейні мотиви моєї творчості / У. Самчук // ВРФТ ІЛ. - Ф.195. - Од. зб. 144. – 42 с.
 • Тарнавський О. Традиція Кожом'яки / О. Тарнавський // Слово. Збірник укр. письменників у екзилі. – Нью-Йорк, 1962. – Зб.1. – С. 332-341.

Посилання[ред.]

Самчук Улас Олексійович

Історіософія


This article "Історіософські погляди Уласа Самчука" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Історіософські погляди Уласа Самчука.Read or create/edit this page in another language

Куки допомагають нам здійснювати наші сервіси. Використовуючи наші сервіси, Ви погоджуєтесь на використання куків.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...