Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету імені Івана Франка

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук
Дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Засновано 2003
Завідувач кафедри Притула Микола Миколайович
Розташування Львів
Тип Випускна
Співробітників 11
Професорів 2
Асистентів 6
Доцентів 2
Університет Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет Факультет прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка
Сайт http://ami.lnu.edu.ua/department/discrete-analysis-intelligent-system


Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем — одна з семи кафедр факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Загальна інформація[ред.]

Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем є випускною і забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр за напрямком «Інформатика» та освітніх рівнів магістр та спеціаліст за напрямком «Прикладна інформатика» в межах галузі знань «Системні науки та кібернетика». Підготовка спеціалістів забезпечується читанням дисциплін на вибір з інтелектуальних систем, методів представлення знань, експертних систем, методів вибору і прийняття рішень, моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів.

Історія кафедри[ред.]

Кафедру дискретного аналізу та інтелектуальних систем створено у 2004 році. Від заснування кафедру очолює професор М. М. Притула.

Файл:Prytula.jpg
Завідувач кафедри Притула Микола Миколайович


Підготовка студентів[ред.]

Кафедра забезпечує читання на факультеті трьох загальних курсів: Дискретна математика (напрями „прикладна математика”, „системний аналіз та управління”, „інформатика”) – професор М. М. Притула, професор Ю. М. Щербина; Теорія ймовірностей та математична статистика (напрям „інформатика”) – професор М. М. Притула; Методи оптимізації та дослідження операцій (напрям „інформатика”) – доцент Р.М. Олійник; Системи штучного інтелекту (напрям „інформатика”) – професор Ю. М. Щербина.

Підготовка аспіратнтів[ред.]

При кафедрі діє аспірантура. Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями 01.01.02 – “диференціальні рівняння”, 01.01.07 – “обчислювальна математика” та 01.05.02 – “математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях”. Наукове керівництво здійснюють проф. М. М. Притула та проф. Ю. М. Щербина.

Міжнародна діяльність[ред.]

Викладачі кафедри підтримають наукові контакти з коледжем США (Concordia College, Moohead, MN, USA, (Ph.D. Oksana Bihun)) і з AGH University of Science and Technology, Dept. of Applied Mathematics, Krakow, Poland (Prof. L. Plachta).

Дослідження[ред.]

Наукова робота кафедри присвячена методам дослідження та розв’язування диференціальних рівнянь в часткових похідних, системам штучного інтелекту, заснованих на індуктивних методах. Використовуючи методи симплектичної теорії та градієнтно-голономного алгоритму, досліджена гідродинамічна система типу Кортевега-де Фріза, що описує деякі процеси в гідродинаміці. Вивчено, при яких значеннях коефіцієнтів нелінійна динамічна система володіє нескінченною ієрархією законів збереження та має пару імплектичних операторів. Для розв’язування задач Коші для сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь запропоновано одно крокове степеневе інтегрування. Визначено умови стійкості та монотонності схеми. Знайдено область значень параметрів, за яких забезпечується стійкість та монотонність матриці без необхідності обчислювання матричної експоненти. Схему Лі-алгебричних дискретних апроксимацій перенесено для розв’язування задач Коші. Показано, що задачу Коші зі звичайним диференціальним рівнянням можна звести до розв’язування системи алгебричних рівнянь. Задачу Коші для рівнянь в частинних похідних зведено до системи алгебричних рівнянь. Особливістю схеми є можливість застосовування одної і тієї ж оберненої матриці для швидкої побудови наближеного розв’язку задач різними початковими та крайовими умовами.

Розглянуто ідею застосування гібридного підходу на основі штучних нейронних мереж (ШНМ) та методу скінченних елементів (МСЕ) до розв’язування різних типів задач математичної фізики: адвекції дифузії, теплопровідності. До розв’язування задач стоку мілкої води застосовано ШНМ на основі радіальних базисних функцій (РБФ). Побудовано загальну математичну модель руслового стоку рідини, розроблено чисельну схему МСЕ з використанням кусково-лінійних та кусково-квадратичних апроксимацій. Розглянуто підхід до моделювання стоку нестисливої рідини у псевдопризматичному руслі з вертикальною площиною симетрії. Одержано нові результати досліджень стосовно питання про оцінку швидкості збіжності методу Канторовича для розв’язування лінійних двовимірних задач математичної фізики для окремих випадків крайових умов. Наведено й теоретично обґрунтовано наближений розв’язок лінійної двовимірної крайової задачі з диференціальним рівнянням четвертого порядку зі змінними коефіцієнтами, який отримано методом Канторовича.

На основі методологій штучного інтелекту розглядаються задачі побудови програмного забезпечення для моделювання поведінки інтелектуальних агентів у віртуальному середовищі. Розв’язано актуальну науково-прикладну задачу створення інформаційної системи моделювання поведінки інтелектуальних агентів у задачі навігації. Проведено дослідження методів машинного навчання систем штучного інтелекту. Основна увага зосереджена на застосуванні методів машинного навчання до задачі прогнозування. Розглянуто ефективний графовий алгоритм сегментації графічних образів. Досліджено аспекти ефективної реалізації алгоритму, зокрема використання структури даних «об’єднання множин, які не перетинаються», з евристиками «скорочення шляху» та «об’єднання за рангом». Оцінено придатність алгоритму до використання в автоматизованих системах. Проаналізовано застосовність мір кластерної придатності для оцінювання якості сегментації. Розглянуто застосування породжувальних граматик у лінґвістичному моделюванні.

Навчальні курси[ред.]

 • Дискретна математика
 • Математична логіка та теорія алгоритмів І
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Основи криптології
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Видобування даних з використанням ШНМ
 • Динамічні моделі та методи прийняття рішень
 • Дискретна оптимізація
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Нечітке моделювання в середовищі Matlab
 • Проектування систем штучного інтелекту
 • Комп. бачення та аналіз зображень
 • Машинне навчання
 • Методи економічного прогнозування
 • Методи навчання з підкріпленням
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля
 • Програмування мовою PROLOG
 • Технології та мови програмування для задач штучного інтелекту

Професорсько-викладацький склад[1][ред.]

Ім'я викладача Посада
Притула Микола Миколайович завідувач кафедри
Щербина Юрій Миколайович професор
Колос Надія Мирославівна доцент
Олійник Роман Миколайович доцент
Квасниця Галина Андріївна асистент
Коковська Ярина Володимирівна асистент
Коркуна Наталія Михайлівна асистент
Пелюшкевич Ольга Володимирівна асистент
Прядко Ольга Ярославівна асистент
Старчак Микола Олегович асистент
Янчинська Олександра Степанівна інженер 1 категорії

Методичні матеріали[ред.]

Монографії:

 1. Гентош О. Є. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегровних нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / О. Є. Гентош, М. М. Притула, А. К. Прикарпатський. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 408 с.
 2. Годич О. В. Комп’ютерне розпізнавання жестів. / О. В. Годич, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина // Монографія – Львів: Компанія «Манускрипт», 2011. – 304 с.
 3. Годич О. В. Українська жестова мова / О. В. Годич, М. В. Давидов, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина // Монографія – Львів: Піраміда, 2009. – 254 с.

Підручники:

 1. Нікольський Ю. В. Дискретна математика / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. // Підручник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. – Київ: BHV, 2006, 2007. – 368 c.
 2. Нікольський Ю. В. Дискретна математика / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. // Підручник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. – Львів: «Магнолія – 2006», 2013. – 432 c.

Посібники:

 1. Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. // Навчальний посібник Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів.– Львів: Магнолія, 2010, 2013. – 280 с.
 2. Пасічник В. В. Математична лінґвістика / В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина, В. А. Висоцька, Т. В. Шестакевич // Навчальний посібник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. – Львів: Новий Світ, 2012. – 360 с.
 3. Притула М. М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці / М. М. Притула // Навч. посібник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. –256
 4. Притула М. М. Вступ у теорію формальних мов і автоматів / М. М. Притула, М. В. Жук, Ю. М. Щербина // Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 70 с.
 5. Притула М. М. Практикум із теорії статистики / М. М. Притула, О. Є. Онишко // Навч. посібник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. – Львів: “Компакт-ЛВ”, 2006. – 224 с.
 6. Притула М. М. Практикум із теорії статистики /М. М. Притула, О. Є. Онишко // Навч. посібник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. Видання друге – Львів: “Компакт – ЛВ”, 2007 .– 228 c.
 7. Притула М. М. Алгоритми дискретної математики та обчислювальна складність / М. М. Притула, Ю. М. Щербина // Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2002. – 117 c.
 8. Трушевський В. М. Технології та мови програмування для штучного інтелекту. Часнина I. Основи програмування мовою Prolog / В. М. Трушевський // Навчальний посібник. . – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006.–121 с.
 9. Трушевський В. М. Мови програмування для штучного інтелекту. Програмування мовою PROLOG. / В. М. Трушевський // Навчальний посібник. Затверджено МОН України для студентів вищих навч. закладів. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009.–150 с.
 10. Яцишин В. П. Порадник щодо розв’язування задач зі статистики: навч.-метод. посібник / В. П. Яцишин, М. М. Притула, Л. М. Смага // Навч.-метод. посібник. – ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2010. – 235 с.
 11. Яцишин В. П. Статистика / В. П. Яцишин, М. М. Притула, М. К. Русинко, Л. М. Смага // Навч. посібник / ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2009. – 211 с.

Посилання[ред.]

Примітки[ред.]

 1. Докладніше про кожного викладача можна дізнатись на сайті кафедри.


This article "Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету імені Івана Франка" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету імені Івана Франка.