Кіберакмеологія

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Кіберакмеологія — наука про методику та технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності людини; це методологія проектування нових знань стосовно технології досягнення бажаного результату; це технологічні моделі і методи створення архітектоніки креативного розвитку особистості на шляху творчої зрілості. Кіберакмеологія – поняття для позначення нового напрямку у дослідженні, аналізі, синтезі та впровадженні медичних акме–систем , що базуються на основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, когнітологія, психологія, гештальт-терапія, нейролінгвістичне програмування тощо.Загальна архітектура кіберакмеологічної інформаційної системи включає такі модулі: вводу, обробки, класифікації та систематизації даних ; методів представлення, обробки, структуризації, класифікації, зберігання даних ; систем управління базами даних, знань, метазнань ; аналізу та синтезу; модифікації; семантичної та лінгвістичної обробки; тестування; дистанційного навчання; діагностики; консультацій тощо. Кіберакмеологія дозволяє аналізувати проблему з позицій fazzy-технологій, використовуючи при цьому soft computing, аттракторність, точки біфуркації та приймати при цьому ефективні рішення .

Джерела[ред.]

Література[ред.]

 • Оксана Варфоломєєва, Акмеологія як наука в інтерпретації російських дослідників
 • Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
 • Бородкин Л. И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии исторических исследований // Новая и новейшая история, 2003, № 2.
 • Бородкин Л. И. Синергетика и история: моделирование исторических процессов // История и математика: Анализ и моделирование социально-исторических процессов / Ред. Малков С. Ю., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. — М.: КомКнига/УРСС, 2007. — С.8-48.
 • Чернавский Д. С. Синергетика и информация: Динамическая теория информации. Изд. 2-е, испр., доп. — М.: УРСС, 2004. ISBN 5-354-00241-9
 • Білоус В. С. Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності: навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2007. - 371 с.
 • Буря А. И., Козлов Г. В. Синергетика и фрактальный анализ полимерных композитов, наполненных короткими волокнами: монография.- Д.: Пороги, 2008. - 258 c.
 • Вагурин В. А. Синергетика эволюции современного общества. ‒ Луганск: Копицентр, 2005.‒ 200 с.
 • Качуровський М. О., Наумкіна О. А., Цикін В. О. Синергетика: нове мислення: Навч. посіб. /Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми: СумДПУ, 2004. -128с.
 • Окороков В. Б. Синергетика - нова світоглядна парадигма: Посібник / Дніпропетровський національний ун-т. — Д.: РВВ ДНУ, 2004. — 32 с.
 • Пономарев А. А. Синергетика живых систем / А. А. Пономарев; НАН Украины, Научно-учебный центр прикладной

информатики. - К., 2004. - 77с.

 • Синергетика: методологія ефектів: монографія / [І. Є. Януль та ін.; наук. ред.: Ходаківський Є. І., Зінчук Т. О., Грабар І. Г.]; Житомир. нац. агроекол.ун-т. - Житомир, 2012. - 623 с.
 • Стьопін А.О. Синергетичні виміри розвитку України: історія і сучасність. - Одеса: Астропринт, 2006. – 156 с.
 • Цикин В. А. Брижатый А. В. Синергетика и образование: новые подходы. - Сумы: СумГПУ, 2005. - 276 с.


This article "Кіберакмеологія" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кіберакмеологія.