Проєктування телекомунікаційних мереж

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Проєктування комп'ютерних систем - створення мереж на основі канального і мережного рівня моделі OSI. Одна з перших класифікацій комп'ютерних систем була запропонована Д. Шорам на початку 70-х років. Вона цікава тим, що є спробою виділення типових способів компонування комп'ютерних систем на основі фіксованого числа базових блоків: пристрою керування, арифметико-логічного пристрою, пам'яті команд і пам'яті даних. Вивчається механізм роботи системи DNS, питання побудови і настроювання основного, допоміжного серверу і серверу кешування DNS, функції керованих комутаторів, зокрема віртуальні мережі, керування трафиком, фільтрація трафика, приорітизація трафика, агрегування каналу.

Розглядаються принципи маршрутизації, протоколи маршрутизації, реалізація міжмережної взаємодії засобами TCP/IP, дистанційно-векторний протокол RIP і протокол стану зв'язків OSPF динамічної маршрутизації. Вивчаються функції маршрутизатора на рівнях інтерфейсів, мережного протоколу, протоколів маршрутизації,засоби керування і моніторингу комп'ютерними мережами на базі протоколу SNMP. Практично за допомогою пакета MRTG і протоколу SNMP графічно досліджується завантаження інтерфейсів комунікаційних пристроїв. Вивчаються питання установки в мережі і настроювання проксі сервера SQUID для забезпечення виходу мережі організації в мережу Internet, механізм роботи системи DNS, питання побудови і настроювання основного, допоміжного серверу і серверу кешування DNS.

Розділ 1. Загальні принципи проєктування систем передавання інформації[ред.]

 • 1.1. Системи, великі (складні) системи. Основи системного підходу до проєктування
 • 1.1.1. Характеристики складних систем, основні поняття і визначення .
 • 1.2. Загальні відомості про проєктування.
 • 1.2.1. Рівні абстрагування описування проєктованих об'єктів
 • 1.2.2. Аспекти описування об'єктів.
 • 1.3. Схема процесу проєктування.
 • 1.3.1. Операції, процедури, етапи проєктування.
 • 1.3.2. Класифікація проєктних процедур .
 • 1.3.3. Особливості неавтоматизованих та автоматизованих методів проєктування .
 • 1.3.4. Основні етапи проєктування.
 • 1.3.5. Принципи побудови САП.

Розділ 2. Перетворення сигналів у системах передавання інформації[ред.]

 • 2.1. Загальні відомості .
 • 2.2. Математична модель процесу перетворення неперервного сигналу в дискретний .
 • 2.3. Математичний апарат z-перетворення.
 • 2.4. Цифрові коригувальні пристрої в СПІ.
 • 2.5. Цифрові пристрої.
 • 2.6. Основні види первинних кодів та особливості їх побудови .
 • 2.7. Скремблювання цифрового сигналу
 • 2.8. Практичні методи лінійного кодування потоку даних.
 • 2.9. Основні методи стиснення інформації і протоколи стиснення даних
 • 2.9.1. Основні методи стиснення
 • 2.9.2. Кодування повторів (Run-Length Encoding, RLE)
 • 2.9.3. Ймовірнісні методи
 • 2.9.4. Арифметичні методи.
 • 2.9.5. Метод словників.
 • 2.9.6. Методи Шеннона-Фано і Гафмена .
 • 2.9.7. Алгоритм LZW
 • 2.10. Протоколи MNP.
 • 2.10.1. Загальні положення
 • 2.10.2. Формати переданих даних.
 • 2.10.3. Процедура з'єднання MNP
 • 2.10.4. Розширення MNP.
 • 2.10.5. Стиснення даних у протоколах MNP .
 • 2.10.6. Протокол MNP5.
 • 2.10.7. Протокол MNP7.
 • 2.11. Протокол V.42
 • 2.11.1. Основні характеристики.
 • 2.11.2. Формат кадрів V.42
 • 2.11.3. Процедура з'єднання протоколу V.42 .
 • 2.11.4. Керування потоком у протоколі V.42 .
 • 2.11.5. Обчислення контрольного поля кадру .
 • 2.11.6. Стиснення даних за стандартом V.42bis

Розділ 3. Задачі про потоки в мережах[ред.]

 • 3.1. Структура інформаційної мережі.
 • 3.2. Орієнтовані і неорієнтовані графи.
 • 3.3. Зважені графи .
 • 3.4. Мережі і потоки в них .
 • 3.5. Алгоритм Форда і Фалкерсона. Розв'язання задачі про максимальний потік
 • 3.6. Алгоритм найкоротших шляхів
 • 3.7. Алгоритм з поточної довідкової.
 • 3.8. Алгоритм тупикових потоків
 • 3.9. Алгоритми з оцінками, що логарифмічно залежать від пропускних спроможностей дуг.

Розділ 4. Математичні методи розв'язання задач оптимізації проєктування систем і мереж зв'язку[ред.]

 • 4.1. Математичне моделювання при проєктуванні об'єктів зв'язку.
 • 4.1.1. Загальна характеристика процесу проєктування.
 • 4.1.2. Моделі і рівні моделювання складних систем
 • 4.1.3. Характеристика проблеми і методів моделювання складних систем.
 • 4.2. Розв'язання задач оптимізації при проєктуванні систем і мереж зв'язку.
 • 4.2.1. Постановка задач оптимізації проєктування .
 • 4.2.2. Задача векторного синтезу.
 • 4.2.3. Особливості постановки задачі при дискретному виборі системи
 • 4.3. Методи пошуку екстремумів функції однієї та багатьох змінних.
 • 4.3.1. Способи пошуку екстремуму
 • 4.3.2. Методи організації прямування до екстремуму.
 • 4.3.3. Особливості пошуку дрейфуючого екстремуму.

Розділ 5. Побудова транспортної мережі 3 використанням синхронної цифрової ієрархії[ред.]

 • 5.1. Передумови створення синхронної цифрової ієрархії
 • 5.2. Загальна характеристика синхронної цифрової ієрархії .
 • 5.3. Перетворення та інформаційні структури в синхронній цифровій ієрархії
 • 5.4. Апаратура мереж синхронної цифрової ієрархії .
 • 5.5. Архітектура мереж синхронної цифрової ієрархії.
 • 5.5.1. Модель трирівневої мережної структури.
 • 5.5.2. Кільцеві мережі
 • 5.5.3. Мережі на основі апаратури оперативного перемикання .
 • 5.5.4. Комбіновані структури .
 • 5.6. Системи керування мережами синхронної цифрової ієрархії.
 • 5.6.1. Загальні принципи керування мережами зв'язку.
 • 5.6.2. Особливості побудови систем керування мережами синхронної цифрової ієрархії
 • 5.6.3. Можливості реалізації систем керування мережами синхронної цифрової ієрархії .

Розділ 6. Синхронізація в цифрових системах передавання[ред.]

 • 6.1. Основні задачі синхронізації цифрових сигналів
 • 6.2. Нормовані частоти проковзувань
 • 6.3. Синхронізація цифрової мережі. Пристрої цифрової синхронізації ЦСП
 • 6.4. Вибір структури синхросигналу циклової синхронізації для ІКМ-апаратурн
 • 6.4.1. Постановка задачі .
 • 6.4.2. Кодові групи з максимальним періодом формування
 • 6.4.3. Синтез структури синхросигналу трактів систем з часовим
 • ущільненням за критерієм мінімуму ймовірності помилкового розподілу структури S синхросигналу. .
 • 6.4.4. Синтез структури синхросигналу систем з часовим ущільненням за критерієм мінімуму ймовірності помилкового виділення синхросигналу при наявності перешкод у каналі зв'язку

Розділ 7. Пристрої тактової синхронізації[ред.]

Розділ 8. Проєктування цифрових систем передавання[ред.]

 • 8.1. Основи проєктування цифрових систем передавання, засоби передавання L фрових сигналів
 • 8.2. Загальні мережні вимоги до ЦСП
 • 8.3. Узагальнена структурна схема ЦСП.
 • 8.4. Пристрої дискретизації, квантування і аналого-цифрового перетворення
 • 8.4.1.Спотворення сигналу в процесі дискретизації.
 • Вибирання параметрів пристроїв квантування і аналого-цифрового перетворення
 • Особливості вибирання параметрів пристроїв дискретизації і квантуваннягрупових телефонних сигналів.
 • 8.5. Засоби часового групостворення у ЦСП
 • Формування структури циклу передавання
 • 8.6. Визначення параметрів системи циклової синхронізації.
 • Діаграма станів системи циклової синхронізації
 • Особливості роботи адаптивних приймачів синхросигналу .
 • Особливості циклової синхронізації у ЦСП вищих порядків
 • Оцінка параметрів системи циклової синхронізації
 • 8.7. Параметри лінійного тракту ЦСП.
 • Загальні характеристики сигналів і кодів ЦСП
 • Скремблювання цифрового сигналу
 • Оцінка необхідної завадозахищеності регенератора
 • Розрахунок довжини ділянки регенерації .
 • 8.8. Шляхи підвищення ефективності ЦСП .
 • 8.9. Оцінка можливостей спільної роботи аналогових і цифрових СП ;

Розділ 9. Проєктування багатоканальних модемів[ред.]

 • 9.1. Проблеми використання телефонних каналів для передавання даних
 • 9.1.1. Канали для передавання даних в інформаційних мережах.
 • 9.1.2. Сучасні телефонні модеми
 • 9.1.3. Надійність модемів .
 • 9.2. Модемні протоколи фізичного рівня
 • 9.2.1. Швидкість .
 • 9.2.2. Модуляція .
 • 9.2.3. Дуплекс.
 • 9.3. Модемні протоколи
 • 9.3.1. Протокол V.21.
 • 9.3.2. Протокол V.22.
 • 9.3.3. Протокол V.22 bis
 • 9.3.4. Протокол V.32.
 • 9.3.5. Протокол V.32 bis
 • 9.3.6. Протокол V.23.
 • 9.3.7. Протоколи V.26, V.26 bis, V.26 ter
 • 9.3.8. Протокол V.33.
 • 9.3.9. Протоколи V.34 і V.34 bis
 • 9.4. Факс-протоколи МСЕ.
 • 9.4.1. Протокол V7 ter.
 • 9.4.2. Протокол V.29.
 • 9.4.3. Протокол V.17.
 • 9.5. Нестандартні модемні протоколи
 • 9.5.1. Протокол V.32 terbo
 • 9.5.2. Протокол ZyX.
 • 9.5.3. Протокол HST.
 • 9.5.4. Протоколи PEP, Turbo PEP.
 • 9.6. Визначення параметрів сигналів багатоканальних модемів.
 • 9.6.1. Методика розрахунку параметрів сигналів.
 • 9.6.2. Розрахунок параметрів модему для проводового каналу ТЧ
 • 9.6.3. Оцінка впливу міжсимвольних спотворень при використанні багатоканальних модемів у ТЧ каналах для передавання інформації з різною швидкістю
 • 9.7. Розробка і дослідження алгоритму обробки сигналу в багатоканальних модемах з ортогональним поділом каналів.
 • 9.7.1. Особливості і шляхи розв'язання задачі когерентного приймання багаточастотних групових сигналів .
 • 9.7.2 Синтез оптимального алгоритму когерентної обробки багаточастотних групових сигналів .
 • 9.8. Моделювання когерентного багаточастотного модему

Розділ 10. Архітектурна концепція інтелектуальної мережі[ред.]

 • 10.1. Принципи побудови та особливості інтелектуальної мережі.
 • 10.2. Архітектура інтелектуальної мережі.
 • 10.2.1. Вимоги до архітектури.
 • 10.2.2. Взаємодія складових мережної архітектури.
 • 10.2.3. Стандартизація архітектури
 • 10.3. Концептуальна модель інтелектуальної мережі.
 • 10.3.1. Структура концептуальної моделі.
 • 10.3.2. Площина послуг.
 • 10.3.3. Глобальна функціональна площина
 • 10.3.4. Розподілена функціональна площина.
 • 10.3.5. Фізична площина.
 • 10.4. Еталонні точки та іитерфейсні протоколи інтелектуальної мережі

Розділ 11. Побудова інтелектуальної мережі зв'язку[ред.]

 • 11. 1. Основні послуги CS1
 • 11.1.1. Безкоштовний виклик - "Послуга 800"
 • 11.1.2. Універсальний персональний зв'язок
 • 11.1.3. Віртуальна приватна мережа
 • 11.1.4. Телеголосування
 • 11. 2. Розвиток інтелектуальних мереж у деяких країнах світу
 • 11. 3. Реалізація концепції інтелектуальної мережі на мережах зв'язку України
 • 11. 4. Розрахунок навантаження мережі з комутацією каналів користувачами

Розділ 12. Аналіз принципів побудови систем керування сучасних телекомунікаційних мереж[ред.]

 • 12. 1. Глобальна інформаційна інфраструктура
 • 12. 2 Аналіз розвитку та впровадження нових технологій АСК мережами зв'язку
 • 12. 3. Запільна концепція створення системи керування інтелектуальною мережею
 • 12.3. 1. Загальні положення
 • 12.3.2. Організаційна структура та завдання системи керування інтелектуальною мережею
 • 12.3.3. Функціональна структура системи керування інтелектуальною мережею
 • 12.3.4. Захист керуючої інформації
 • 12. 4. Мережа керування зв'язком - TMN
 • 12.4.1. Розвиток TMN у країнах світу
 • 12.4.2. Призначення та завдання системи керування TMN
 • 12.4.3. Архітектурні та функціональні характеристики системи TMN
 • 12.4.4. Структура системи керування транспортною мережею на базі TMN
 • 12.4.5. Застосування концепції TMN для керування мережами ATM
 • 12. 5 Вимоги до системи керування інтелектуальною надбудовою
 • 12.5.1. Архітектура ЇМ
 • 12.5.2. Вимоги служб
 • 12.5.3. Можливості служб
 • 12.5.4. Можливості доступу
 • 12.5.5. Мережне керування
 • 12.5.6. Структура системи керування інтелектуальною надбудовою
 • 12 .6. Основні напрямки інтеграції інтелектуальної мережі та TMN
 • 12.61. Проблеми інтеграції
 • 12.7 Принципи архітектури TINA

Розділ 13. Багатокритерійна оптимізація систем керування телекомунікаційними мережами[ред.]

 • Постановка задачі
 • 13.1. Методи об'єднання часткових критеріїв.
 • 13.2. Особливості векторного синтезу систем керування.
 • 13.2.1. Зведення векторного синтезу до скалярного.
 • 13.2.2. Особливості розв'язання задач синтезу при невідомих вихідних даних
 • 13.2.3. Особливості векторного синтезу порівняно зі скалярним.
 • 13.3. Основні методи наведення результуючого показника якості.
 • 13.3.1. Об'єктивні методи.
 • 13.3.2. Суб'єктивні методи.
 • 13.3.3. Мінімаксні методи.
 • 13.4. Оптимізація задачі проєктування СК з урахуванням випадкових факторів.
 • 13.5. Визначення суб'єктивної наслідкової цільової функції (СНЦФ) при проєктуванні системи керування телекомунікаційними мережами.

Розділ 14. Основні поняття теорії інформації[ред.]

 • 14.1. Кількісна міра інформації
 • 14.2. Ентропія джерела дискретних повідомлень. .
 • 14.3. Властивості ентропії джерела незалежних дискретних повідомлень.
 • 14.4. Ентропія джерела залежних дискретних повідомлень.
 • 14.5. Швидкість і пропускна спроможність дискретного каналу без завад
 • 14.6. Оптимальне статистичне кодування повідомлень.
 • 14.7. Код Шеннона-Фано
 • 14.8. Дискретні та неперервні канали з завадами
 • 14.8.1. Дискретні канали
 • 14.8.2. Теорема Шеннона для дискретного каналу з завадами.
 • 14.8.3. Теорема Шеннона для дискретного каналу без завад.
 • 14.9. Ентропія неперервних повідомлень.
 • 14.10. Швидкість та пропускна спроможність неперервного каналу.
 • Формула Шеннона
 • 14.11. Ефективність систем передавання інформації.
 • 14.12. Ентропія розподілу ймовірностей керованого процесу.
 • 14.13. Ентропія в замкнених системах керування .
 • 14.14. Ентропія та інформація в розімкнених системах керування.
 • 14.15. Розрахунок обсягу керуючої інформації для забезпечення необхідної точності параметрів мережі

Розділ 15. Побудова ефективного цифрового каналу для передавання керуючої інформації[ред.]

  • Постановка задачі.
 • 15.1. Структурна схема демодулятора сигналів OFDM .
 • 15.2. Побудова сигнальних сузір'їв .
 • 15.3. Маніпуляційне кодування сигнальних поєднань НАР .
 • 15.4. Розрахунок завадостійкості сигнальних сузір'їв.
 • 15.5. Ефективність каналу передавання керуючої інформації.

Розділ 16. Методика визначення затримки керуючої інформації[ред.]

 • Постановка задачі .
 • 16.1. Розрахунок часу затримки в СК за моделлю масового обслуговування без пріоритетів .
 • 16.2. Розрахунок часу затримки в СК на базі системи обслуговування М/М/1
 • 16.3. Аналіз систем обслуговування, що залежать від станів .
 • 16.4. Система обслуговування M/G/1: аналіз середніх характеристик.
 • 16.5. Розрахунок часу затримки в СК за моделлю масового обслуговування з відносними пріоритетами .
 • 16.6. Розрахунок затримки інформації з урахуванням структури СК .

Розділі 17. Асинхронний метод перенесення інформації[ред.]

 • 17.1. Принципи функціонування систем зв'язку за технологією ATM.
 • 17.2. Мережа ATM
 • 17.3. Сутність технології ATM
 • 17.4. Еталонна модель протоколів ATM.
 • 17.5. Фізичний рівень ATM.
 • 17.5.1. Функції фізичного рівня
 • 17.5.2. Контроль, виявлення та виправлення помилок у заголовку.
 • 17.5.3. Розмежування чарунок
 • 17.5.4. Узгодження швидкості потоку чарунок.
 • 17.6. Рівень безпосередньо ATM
 • 17.6.1. Функції рівня.
 • 17.6.2. Структура чарунок
 • 17.6.3. Віртуальні канали та віртуальні шляхи .
 • 17.7. Рівень адаптації ATM
 • 17.7.1. Функції рівня адаптації
 • 17.7.2. Рівень адаптації 1-го типу.
 • 17.7.3. Рівень адаптації 2-го типу.
 • 17.7.4. Рівень адаптації З/4-го типу
 • 17.7.5. Рівень адаптації 5-го типу .
 • 17.8. Служби зв'язку широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування.
 • 17.8.1. Класифікація служб залежно від способів зв'язку.
 • 17.8.2. Класифікація служб за якістю обслуговування.
 • 17.9. Еталонна конфігурація ШЦМІО.
 • 17.10. Архітектурні аспекти побудови мережі ATM загального користування
 • Додаток А. Розрахунок та оптимізацїя характеристик системи електрозв'язку
 • 1. Структурна схема цифрової системи передавання (ЦСП)
 • 2. Розрахунок характеристик аналого-цифрового перетворення та інформаційних характеристик повідомлень на виході АЦП.
 • 3. Розрахунок характеристик завадостійкості приймання сигналів у дискретному каналі.
 • 4. Вибір коригувального коду та розрахунок характеристик завадостійкого декодування
 • 5. Розрахунок пропускної спроможності каналу зв'язку
 • 6. Розробка структурної схеми демодулятора.
 • 7. Розрахунок ефективності системи передавання.
 • 8. Висновок .
 • Приклад розрахунку
 • 1.Структурна схема цифрової системи передавання
 • 2. Розрахунок характеристик аналого-цифрового перетворення
 • та інформаційних характеристик повідомлень на виході АЦП.
 • 3. Розрахунок характеристик завадостійкості приймання сигналів у дискретному каналі.
 • 4. Вибір коригувального коду та розрахунок характеристик завадостійкого кодування.
 • 5. Розрахунок пропускної спроможності каналу зв'язку
 • 6. Розробка структурної схеми демодулятора.
 • 7. Розрахунок ефективності системи передавання


 • Додаток Б. Розрахунок параметрів цифрової системи передавання з ІКМ
 • Методичні вказівки до виконання завдання.
 • 1. Вибір частоти дискретизації телефонних сигналів, розрахунок кількості розрядів у кодовому слові і захищеності від спотворень квантування на виходах каналів ЦСП
 • 2. Розробка збільшеної структурної схеми кінцевого устаткування ЦСП .
 • 3. Розробка структури часових циклів первинного цифрового сигналу і розрахунок тактової частоти агрегатного цифрового сигналу
 • 4. Побудова сигналу на виході регенератора для заданої кодової
 • послідовності символів. Розрахунок і побудова часової діаграми сигналу на виході коригувального підсилювача регенератора.
 • 5. Розрахунок максимальних довжин ділянок регенерації і вибір типу кабелю
 • 6. Оцінка надійності лінійного тракту ЦСП
 • Додаток В. Переваги CDMA та продукція QCTe] QUALCOMM .
 • Елементи мережі системи QCTel
 • Додаток Г
 • Додаток Д. Системи стандарту TETRA для транкінгової системи рухомого зв'язку


Джерела[ред.]

 • «Енциклопедія кібернетики», відповідальний ред. В. Глушков, 2 тт., 1973,
 • Овсяк В. К., Бритковський В. М., Овсяк О. В., Овсяк Ю. В. Теорія секвенційних алгоритмів і проєктування комп'ютерних систем : Навчальний посібник. —Львів: УАД, 2001. —141 с.
 • Мельник А. О. «Архітектура комп'ютера» Наукове видання. — Луцьк: 2008. 470 с.

Див. також[ред.]

 • Алгебра алгоритмів
 • Модель OSI
 • Комп'ютерна периферія
 • Комутація (комп'ютерні мережі)
 • Комутована лінія зв'язку
 • Оверлейна мережа
 • Конфігурація мережі
 • Схема комп'ютерної мережі


This article "Проєктування телекомунікаційних мереж" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Проєктування телекомунікаційних мереж.