You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Українсько-азербайджанський інститут соціальних наук імені Гейдара Алієва

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Українсько-азербайджанський інститут соціальних наук імені Гейдара Алієва або скорочено Інститут соціальних наук, як структурний навчальний підрозділ Президентського університету МАУП було створено у серпні 2000 року. Сьогодні в ньому навчається понад 1 600 студентів, навчальну роботу яких організовує деканат стаціонарних форм навчання під керівництвом кандидат соціологічних наук, доцента Червінської Тетяни Григорівни та деканат заочних форм навчання під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Туркевич Оксани Олександрівни.

Структура

В Інституті сім кафедр, з них чотири випускаючі — кафедра загальної та практичної психології, медичної психології та психокорекції, соціології, соціальної роботи та соціальної педагогіки, а також загальноакадемічні кафедри — соціальної психології, філософії, українського православ'я та теології. На кафедрах сформовано науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку фахівців та забезпечувати на сучасному рівні науково-дослідну роботу з пріоритетних напрямків психології, соціології, соціальної роботи, соціальної педагогіки.

Почесний директор — народний депутат України, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, поет, академік Національної академії наук, Олійник Борис Ілліч.

Директор — доктор філософських наук, професор, академік УАПН, заслужений діяч науки і техніки України Федір Михайлович Кирилюк.

Науково-психологічна школа, створена колективом кафедри загальної та практичної психології, визнана не лише в Україні, а й за її межами. Кафедра була створена вітчизняним вченим, доктором психологічних наук, професором Коломінським Наумом Львовичем. На кафедрі працюють 12 докторів наук, в тому числі 4 дійсних члени АПН України. 19 кандидатів наук. Спрямовує роботу кафедри кандидат психологічних наук, професор Туриніна Олена Леонтіївна.

У складі кафедри працюють вчені: член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор Балл Георгій Олексійович; заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор Ложкін Георгій Володимирович, доктор психологічних наук, професор Маноха І.П.

Кафедра психології готує практичних психологів, які працюють в різноманітних галузях на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, медицині тощо. На основі набутих знань і умінь психологи-випускники МАУП здатні здійснювати психологічне діагностування, психолого-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу, зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.

Кафедру медичної психології та психокорекції очолює заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Чуприков Анатолій Павлович. У складі кафедри працюють 4 докторів наук та 11 кандидатів наук. Серед них доктор медичних наук, професор Зайцев Олександр Олександрович; доктор медичних наук, професор Мішиєв В'ячеслав Данилович, доктор медичних наук, професор Філіппов Михайло Михайлович, кандидат медичних наук, доцент Прокопович Євген Михайлович; кандидат медичних наук, доцент Євчук Степан Іванович, кандидат медичних наук, доцент Древіцька Оксана Остапівна, кандидат медичних наук, доцент Лебедєв Дмитро Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент Вознесенська Олена Леонідівна.

З кафедрою співпрацюють фахівці медичних центрів і клінік Києва: Лобанов Сергій Олегович, Кузнецов Ігор Валерійович, Горачук Вікторія Валентинівна.

Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр, які працюють в закладах охорони здоров'я (консультативна та діагностична робота у клініках соматичних захворювань та психічних розладів), консультативних центрах здоров'я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба сім'ї, телефон довіри тощо), силових структурах (професійний добір, профадаптація, експертна робота), в освітніх, виховних та трудовиправних закладах, а також викладачами психології, психологами-консультантами тощо.

Кафедра соціології. В навчальному процесі беруть участь 7 докторів та 9 кандидатів наук. В їх числі доктор соціологічних наук, професор, дійсний член (академік) МКА Судаков Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор Ручка Анатолій Олександрович, заслужений діяч наук і техніки України, доктор соціологічних наук, професор, дійсний член (академік) МКА Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, професор Сурмін Юрій Петрович.

Кафедра готує фахівців, здатних здійснювати організаційно-управлінську діяльність в системі управління персоналом і соціальним розвитком трудових колективів у різних галузях виробничої і невиробничої сфери. Соціологи покликані вивчати вплив соціальних, соціально-психологічних, економічних, політичних, політико-правових і організаційних факторів на ефективність трудової діяльності працівників з метою створення сприятливих умов праці та задоволення від її результатів; беруть участь у прогнозуванні, проектуванні й плануванні соціального розвитку колективу. Випускники можуть працювати на посадах спеціалістів- організаторів кадрових і соціально-психологічних служб та підрозділів соціального розвитку; в науково-дослідних структурах на посадах спеціалістів-дослідників.

Діяльність кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки спрямовує кандидат політичних наук, доцент Стасюк Юрій Євдокимович. На кафедрі працюють 1 доктор та 9 кандидатів наук. Кафедра підтримує тісний контакт з Міністерством праці та соціальної політики, Державним центром соціальних служб для молоді, Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова.

Кафедра готує фахівців, які здатні займатися дослідженням соціальної структури, рівнів і форм життєдіяльності людей в різних соціокультурних, регіональних, національних умовах, здійсненням соціального обслуговування та захисту населення, наданням кваліфікованої допомоги різним соціальним, віковим, етнічним групам та окремим особам, впровадженням інновацій в соціальній сфері. Випускники працюють в системі управління персоналом, в організаціях і установах різних форм власності і напрямків діяльності, в структурах соціальних служб та підрозділів і сприяють соціальному розвитку відповідних структур регіонального та місцевого самоуправління.

Кафедру філософії очолює доктор філософських наук, професор, академік УАПН, заслужений діяч науки і техніки України Кирилюк Федір Михайлович. Колектив кафедри розробляє наукову тему «Соціально-філософські проблеми громадянського суспільства».

Кафедру соціальної психології очолює доктор психологічних наук, професор Охременко Ольга Романівна.

Кафедру релігієзнавства та теології очолює кандидат богослов'я, отець Діонісій (Денис Сергійович Мартишин).

Викладачі Інституту плідно працюють над удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу — за три останніх роки спільно з науково-дослідним та методичним департаментом Академії вони підготували та видали близько 150 найменувань різних видів науково-практичних та науково-методичних розробок, в тому числі більш ніж 40 підручників.

Кафедри Інституту спільно з кадровим агентством МАУП організовують виробничу практику та стажування студентів Академії на провідних підприємствах і в установах міста. Так, студенти психологи проходять практику на базі Київського центру практичної психології та соціальної роботи, міського і районних центрів соціальних служб для молоді, центрах психологічної реабілітації, на базі кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії Київської міської клінічної лікарні № 1, Всеукраїнського благодійного фонду допомоги жертвам насильства. Магістри проходять науково-дослідну та педагогічну практику у вищих навчальних закладах м. Києва та в Інституті психології ім. Г. Костюка.

Майбутні соціологи стажуються в соціологічних центрах, науково-дослідних інститутах та установах, які проводять соціологічні дослідження. Кафедрою соціології налагоджена плідна співпраця з Інститутом соціології НАН України, Інститутом перепідготовки кадрів службовців державної служби зайнятості, Державним Інститутом проблем сім'ї та молоді. Менеджери соціальної сфери проходять практику в Міському центрі соціальних служб для молоді.

У лютому 2005 року при Українсько-азербайджанському інституті соціальних наук було створено Центр психологічної діагностики та консультування. Загальною метою діяльності Центру є сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів-психологів. Пріоритетними напрямками діяльності є:

  • Надання психологічної допомоги студентам, викладачам та відвідувачам Центру.
  • Здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл м. Києва.
  • Проведення соціально-психологічних тренінгів для студентів-психологів та інших категорій населення за такими програмами: «Тренінг для тренерів», «Навички консультування», «Транзактний аналіз», «Консультування у системі охороні здоров'я», «Найкращі техніки позитивної психотерапії», «НЛП-тренінг», «Еріксоніка», «ТА-практика», «Робота з дітьми-підлітками та їх батьками», «Арт-терапія: Образ „Я“», «Психосоматика», «Тілесноорієнтована терапія», «Грим, вбрання, одежа», «Пісочна терапія», «Арт-терапія», «Сімейне консультування» «Ораторська майстерність», «Фототерапія», «Методологія та інструментарій групової психотерапії», «Психотерапія депресивних та психосоматичних розладів методом символдрами», «Навчаємось бути мамою — психологічний супровід вагітних жінок», «Психодинамічна групова психотерапія» та інші.
  • Здійснення профвідбору абітурієнтів МАУП.

Багатогранним є студентське наукове життя Інституту, яке висвітлюється у щомісячнику «Суспільствознавець». Вже стали традиційними студентські міжвишівські конференції з актуальних питань психології та соціології, регулярно проводяться «круглі столи» за участю студентів. Публікуються наукові розвідки студентів УА ІСН. Також студенти Інституту беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Плідно працює студентське наукове товариство. Започатковано випуск студентського наукового часопису «Студентський науковий меридіан». Під керівництвом фахових викладачів за напрямками спеціальності працюють студентські наукові гуртки.

Особливо слід відзначити заходи, які проводяться Інститутом по лінії співпраці з Республікою Азербайджан. До них слід віднести науково-практичній конференції, зустрічі студентів з політиками та видатними діячами Азербайджану, проведення днів культури, відзначення національних свят.

В інституті працює кабінет технічних засобів навчання, створений з допомогою Посольства Республіки Азербайджан в Україні та особисто його Високоповажності Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджану в Україні Алієва Талята Мусеїб оглу.

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом ставить за мету підготовку високоосвічених фахівців. Цьому сприяє лінгвістичний центр, обладнаний за сучасними вимогами до вивчення іноземних мов, соціально-психологічна служба, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого. В книжковому фонді МАУП на сьогодні понад 360 тисяч одиниць навчальної, навчально-методичної та просвітницької літератури, фонд періодичних видань становить понад 80 найменувань спеціалізованих газет та журналів з України та інших країн. До послуг студентів і науковців МАУП бази даних та електронні каталоги, в тому числі через комп'ютерну мережу internet. Потужна поліграфічна база МАУП дозволяє забезпечити навчальний процес необхідними підручниками. Усі студенти Академії на початок семестру отримують комплект підручників і посібників.

В Інституті приділяється велика увага організації змістовного дозвілля. Студенти мають можливість реалізувати себе у 22 спортивних секціях. Діють музична, театральна, хореографічна студії. Інститут соціальних наук має свою команду КВК. Вже стали традиційними конкурси авторської пісні, «міс МАУП» та «містер МАУП», відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня студента, Нового Року, змагання з шахів, волейболу, баскетболу, мініфутболу, аеробіки та ін.

Див. також[ред.]

Посилання[ред.]


This article "Українсько-азербайджанський інститут соціальних наук імені Гейдара Алієва" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Українсько-азербайджанський інститут соціальних наук імені Гейдара Алієва.