Кафедра біології людини та імунології

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук
Кафедра біології людини та імунології

Декан д-р геогр. наук, доцент кафедри екології та географії Пилипенко Ігор Олегович
Завідувач кафедри доцент, кандидат біологічних наук Гасюк Олена Миколаївна
Університет Херсонський державний університет
Факультет Факультет біології, географії і екології
Адреса 73000, м. Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 27

Кафедра біології та імунології – структурний підрозділ факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету[1]. Вона була створена з метою опанування студентами загальнотеоретичних знань в галузі біології, необхідних для формування природно - наукового світогляду і практичної діяльності в цій сфері спеціалістів з вищою освітою.

Історія[ред.]

Кафедра біології людини та імунології була створена 1 вересня 1971 року як кафедра анатомії і фізіології на факультеті природознавства Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської у зв’язку з потребою у підготовці фахівців таких спеціальностей: хіміків-біологів і біологів з основами сільського господарства. Викладалися такі дисципліни - анатомія людини, фізіологія людини і тварин, гістологія, цитологія і основи тваринництва. Протягом свого існування кафедра змінювала назву.


Назви кафедри[ред.]

 • Кафедра анатомії і фізіології — 1971 р.
 • Кафедра анатомії, фізіології та валеології — 1996 р.
 • Кафедра біології людини — 1999 р.
 • Кафедра фізіології людини і тварин – 2002 р.
 • Кафедра біології людини та імунології – 2013 р.

Завідувачі кафедри[ред.]

Кафедру біології людини та імунології в різні роки очолювали:

 • Р. О. Лукацький — кандидат біологічних наук, доцент (1971—1978 рр.).
 • Б. І. Кубатько — кандидат біологічних наук, доцент (1978—1982 рр.).
 • Р. Т. Бойко — професор, доктор медичних наук (1982—1986 рр.).
 • М.І. Гайдай — кандидат медичних наук, доцент (1986—2001 рр.).
 • В. Д. Кошелєва — кандидат біологічних наук, доцент ( 2001— 2004 рр.).
 • С. В. Шмалєй — професор ( 2004— 2012 рр.).
 • О.М. Гасюк — кандидат біологічних наук, доцент ( з 2013 р. і по теперішній час).

За першого завідувача кафедри Лукацького Р.О. створено віварій для дослідних тварин. В електрофізіологічній лабораторії проводились досліди на собаках, котах, кролях. Матеріали наукових досліджень друкувалися в союзних і республіканських виданнях, увійшли до академічного «Руководства по физиологии» (Физиология пищеварения) — Л. «Наука» — 1976 г. У штаті кафедри у цей період працювало лише 5 викладачів.

Загальна наукова задача спрямована на пошук критеріїв оцінки і шляхів забезпечення вітальності органів травлення. В 1973 р. на кафедру приходять Кошелєва В.Д., Яшин Н.Б. В 1975 р. за конкурсом на посаду доцента кафедри зараховано к.б.н. Кубатько Б.І. На кафедрі працюють два лікаря-хірурга, які також приймали участь у науковій роботі.

Кафедра активно співпрацює з Одеським університетом, Київським інститутом грудної хірургії і туберкульозу, Київським інститутом фізіології. На кафедрі анатомії і фізіології постійно працював науковий студентський гурток, куди з інтересом приходили як першокурсники, так і студенти-випускники.

З 1978 по 1982 р. завідувачем кафедрою стає к.б.н., доцент Кубатько Б.І.. З 1982 р. по 1986 р. кафедрою керував професор, д.м.н. Бойко Р.Т. Завдяки його зусиллям почали проводитись нейроендокринні гістологічні експерименти, поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу, знов почав діяти віварій.

Восени 1986 р. завідуючим кафедрою став к.м.н., доцент Гайдай М.І.


У 1996 році на кафедру анатомії і фізіології людини і тварин був переведений колектив викладачів медико-педагогічних дисциплін. Кафедра була перейменована на кафедру анатомії, фізіології та валеології, з 1999 р. на кафедру біології людини, а з 2002 р. – на кафедру фізіології людини і тварин.

Завдяки потужному науковому та кадровому потенціалу, на базі нашої кафедри було сформовано два нових структурних підрозділи: кафедру корекційної освіти у 2000 році та кафедру здоров’я людини у 2008 році.

З 2001 року на посаду завідувача кафедри обрана доцент Кошелєва В.Д. Вона продовжує розвивати морфологічні дослідження з тематики «Вплив цитостатичних препаратів на ендокринну систему тварин з трансплантованого карциносаркомою Уокера 256».


Спочатку кафедра приймала участь у підготовці студентів 2-х спеціальностей – хіміків-біологів і біологів з основами сільського господарства. Згодом спектр спеціальностей розширився: біологи-географи, біологи-психологи, дефектологи, фізреабілітологи тощо.

З 2004 по 2012 р. року кафедру очолювала професор Шмалєй С.В. У 2013 році кафедра була перейменована на кафедру біології людини та імунології.

З 2013 року завідувачем кафедри є доцент Гасюк Олена Миколаївна

Зараз кафедра біології людини та імунології готує бакалаврів та магістрів спеціальностей 091. Біологія та 014. Середня освіта (біологія).

Основні напрямки досліджень на кафедрі біології людини та імунології за останній період:

 • розробка нових навчальних дисциплін;
 • дослідження нейрогуморальних механізмів регуляції діяльності організму людини;
 • оцінка функціонального стану осіб із особливими потребами;
 • дослідження змін імунної системи людей та білих мишей під впливом різних факторів;
 • дослідження в галузі цитоекології та вивчення аутоімунних процесів у нервовій системі.

Зараз колектив кафедри біології людини та імунології активно займається науково-дослідною роботою. Викладачі кафедри успішно працюють над наступними науково-дослідними темами:

 1. Дія гетероциклічних сполук на систему імунітету та морфологію внутрішніх органів лабораторних мишей. Номер державної реєстрації - 0111U007783. Керівник проекту: доцент, кандидат біологічних наук Гасюк О.М.
 2. Цитоекологічні дослідження в модельних системах. Номер державної реєстрації - 0111U007782. Керівник проекту: професор, доктор педагогічних наук Сидорович М.М.
 3. Дослідження впливу сенсоневральної туговухості на імунну та ендокринну систему дітей. Номер державної реєстрації - 0111U007782. Керівник проекту: доцент, кандидат біологічних наук Гасюк О.М.
 4. Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування Номер державної реєстрації – 0117U004705. Керівник проекту: професор, доктор педагогічних наук Сидорович М.М.
 5. Спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції півдня України. Номер державної реєстрації - 0112U004273. Керівник проекту: доцент, кандидат сільськогосподарських наук Лановенко О.Г.
 6. Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм. Номер державної реєстрації – 0117U005021. Керівник проекту: доцент, кандидат біологічних наук Бесчасний С.П.
 7. Оцінка психофізіологічного стану учнівської молоді в процесі навчання та відпрацювання рекомендацій по його корекції. Виконавці: доцент, кандидат біологічних наук Спринь О.Б., доцент, кандидат психологічних наук Запорожець О.П.
 8. Дослідження фізіологічних показників функціональних систем людей з особливими потребами. Виконавці: доцент, кандидат медичних наук Гайдай М.І., доценти, кандидати біологічних наук Головченко І.В. та Шкуропат А.В.

Викладачі постійно беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Кафедра є засновником власної науково-практичної конференції «Культура здоров’я». Результати наукових досліджень знаходять відображення в чисельних публікаціях, в тому числі у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Тому, майже всі викладачі мають власні індекси цитування.

Кафедра підтримує наукові зв’язки як з українськими, так і з іноземними науковими та освітніми закладами: Київським національним університетом імені Тараса Шевченко; Чорноморським національним університетом імені Петра Могили; Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького; Інститутом фізіології імені академіка О.О.Богомольця АН України; Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України; з медичними лабораторіями м. Херсону. В різні роки були підписані угоди з Краківською Вищою педагогічною школою (Польща); Осієкським університетом (Хорватія); Поморською академією (м. Слупськ, Польща). У 2017 році кафедра підписала договір про міжнародне співробітництво з Познанським університетом імені Адама Міцкевича (Польща) у рамках проекту академічної мобільності «Erasmus+». Активно розвивається співробітництво із лабораторією загальної біотехнології університету м. Турку (Фінляндія). Професор кафедри Зав’ялов В.П. одночасно є співробітником даної лабораторії та проводить дослідження в галузі імунології та імунобіотехнології. У 2015-2016 р.р. він отримав престижний грант «Novel strategic approach to design better vaccines» від European Comission /Research Executive Agency under a Marie Curie International Incoming Fellowship.

На кафедрі працює ініціативна група викладачів загальноосвітніх шкіл (керівник: професор Сидорович М.М.), яка займається розробкою теми «Оптимізація середньої біологічної освіти». На базі загальноосвітніх шкіл міста Херсона та м. Олешки створені і активно функціонують науково-методичні лабораторії, де ведеться апробація і впровадження в навчальний процес авторського методичного забезпечення питань викладання загальної біології в школі. Величезний науковий та методичний потенціал викладачі реалізують у роботі із студентами. При кафедрі діють наукові об’єднання студентів: науково-дослідна група «Цитоеколог»; студентський генетичний клуб; науково-дослідна група для досліджень в галузі фізіології ВНД та гістології; наукова група для досліджень в галузі фізіології людини і тварин та імунології.Студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, університетських та Всеукраїнських олімпіадах. Разом із студентами викладачі кафедри приймають участь в наукових конференціях і семінарах.

Кафедра біології людини та імунології на 80% укомплектована випускниками нашого університету. Серед них доценти: Гасюк О.М., Спринь О.Б., Запорожець О.П., Головченко І.В., Шкуропат А.В., Бесчасний С.П., лаборанти: Гонтар Т.В., Гуран С.О, Луковецька Г.Л., Найдьонов М.М., Самойленко Ю.С., Швець В.А.
За останні роки плідної роботи співробітників значно виріс науковий потенціал кафедри, створено нові лабораторії, відновлено віварій, покращено науково-дослідну і методичну бази, які у повній мірі використовуються в процесі підготовки спеціалістів-біологів високого рівня.

Співробітники кафедри[ред.]

Лабораторії кафедри[ред.]

На базі кафедри діють такі лабораторії: Лабораторія фізіології кровообігу, Навчально-наукова лабораторія активних форм навчання біології та екології, лабораторія молекулярної біології.

Лабораторія фізіології кровообігу[ред.]

Науково-дослідна лабораторія була створена 5 червня 2006 року на підставі рішення Вченої ради університету від 05.06.06 “Про створення науково-дослідної лабораторії кровообігу”. При лабораторії діє віварий, де утримуються білі лабораторні миші. Керівником лабораторії є кандидат біологічних наук, доцент - Гасюк Олена Миколаївна.[20]

Основна робота співробітників кафедри спрямована на:

-вивчення механізмів розвитку деприваційних змін лейкоцитів та еритроцитів у дітей та лабораторних мишей;

-дослідження аутоімунних процесів в нервовій системі;

Навчально-наукова лабораторія активних форм навчання біології та екології[ред.]

Лабораторія створена у 2000 році. Наукова робота лабораторії спрямована на вирішення проблеми формування теоретичних біологічних знань школярів, активізації пізнавальної діяльності учнів основної школи з біології та хімії. Завідувач – Сидорович Марина Михайлівна[21], доктор педагогічних наук, професор; кандидат біологічних наук.


Лабораторія «Молекулярної біології»[ред.]

Спільно з кафедрою ботаніки у 2013 році створено сучасну лабораторію «Молекулярної біології» (в.о. завідувача: к.б.н., доцент Бесчасний С.П.).

Метою діяльності лабораторії є сприяння розвиткові фундаментальних досліджень, освоєння нових технологій, становлення та розвиток наукових шкіл факультету біології географії і екології; підвищення якості підготовки спеціалістів та науково-педагогічних кадрів факультету; розширення міжнародної наукової співпраці з науковими установами та навчальними закладами, фондами, організаціями.

Основні наукові теми кафедри[ред.]

 • Вплив деяких вазоактивних речовин на центральні та периферичні лімфоїдні органи білих мишей;
 • Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування;
 • Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм;
 • Психофізіологічні властивості людей із сенсорною депривацією;
 • Спрямованість генетико-демографічних процесів в умовах депопуляції півдня України.

Навчальні будні студентів[ред.]

Виховні заходи[ред.]

На кафедрі проводяться різноманітні виховні заходи, а саме:

 • Святкування Всесвітнього дня імунології;
 • Щорічне проведення інтелектуальної біологічної гри: «Що? Де? Коли?»;
 • Біологічні змагання «Хлопці чи дівчата?»;
 • Урочиста посвята першокурсників в студенти на базі розважального комплексу “Зелені хутори Таврії”;
 • Урочистий захід факультету біології, географії і екології - «Дебют» де першокурсники проявляють свою креативність та творчі здібності;
 • Гумористичний захід «Ліга сміху» (КВК);
 • «Молода хвиля».

Наукові видання кафедри[ред.]

На кафедрі біології людини та імунології випускаються два наукових збірники.

- Природничий альманах (Біологічні науки).[22]

Він пройшов перереєстрацію у Атестаційній колегії МОН (наказ № 1413 від 24.10.2017 р.). У збірнику можуть бути представлені результати Ваших наукових досліджень в галузі природничих наук: ботаніки, фізіології людини і тварин, зоології, екології, які не публіковалися раніше в інших виданнях.[23]

-Вісник Херсонського регіонального відділення Українського фізіологічного товариства.

Рекомендований до друку Вченою радою інституту природознавства Херсонського державного університету (протокол №3 від 26.11.07 р). У збірнику можуть бути представлені ваші результати наукових досліджень у галузі фізіології людини і тварин, біохімії, психофізіології, нейрофізіології тощо, які не публіковалися раніше в інших виданнях. Ці збірники адресовані науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, талановитим студентам.

Працевлаштування випускників[ред.]

 • вчителями у школах, гімназіях, коледжах, викладачами університетів;
 • науковими співробітниками в науково-дослідних інститутах та лабораторіях;
 • в спеціалізованих лабораторіях медичних закладів в якості фахівця-біолога або (після проходження стажування) отримати кваліфікацію лікаря-лаборанта;
 • в імунологічних, генетичних, мікробіологічних лабораторіях;
 • в лабораторіях з контролю якості сільськогосподарської продукції;
 • у структурних і регіональних підрозділах Державної інспекції з карантину рослин[24];
 • в природоохоронних закладах – біосферних заповідниках, національних природних парках тощо;
 • в спеціалізованих підрозділах правоохоронних установ;
 • в районних та міських санітарних станціях (центрах здоров’я);
 • консультантами і референтами в апараті органів державного та регіонального управління;
 • в громадських екологічних організаціях.

Міжнародні освітні програми[ред.]

 • Міжнародна програма академічної мобільності Erasmus +: Стажування протягом семестру в університеті ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща).
 • Програма “Подвійний диплом”: Навчання протягом семестру у Поморскій академії (м. Слупськ, Польща).


Примітки[ред.]


This article "Кафедра біології людини та імунології" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кафедра біології людини та імунології.

 1. http://www.kspu.edu/Default.aspx
 2. https://scholar.google.com.ua/citations?user=DnToaW0AAAAJ&hl=ru
 3. https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a300&sot=al&sdt=al&sl=55&s=AUTH--LAST--NAME%28EQUALS%28Gasiuk%29%29+AND+AUTH--FIRST%28elena%29&st1=Gasiuk&st2=elena&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=false&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a30
 4. https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a210&sot=al&sdt=al&sl=54&s=AUTH--LAST--NAME%28EQUALS%28Gayday%29%29+AND+AUTH--FIRST%28N.I.%29&st1=Gayday&st2=N.I.&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=false&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a21
 5. https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a210&sot=al&sdt=al&sl=54&s=AUTH--LAST--NAME%28EQUALS%28Gayday%29%29+AND+AUTH--FIRST%28N.I.%29&st1=Gayday&st2=N.I.&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=false&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a21
 6. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35566437900
 7. https://scholar.google.com.ua/citations?user=WRIm8f8AAAAJ&hl=ru
 8. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jGWJoZQAAAAJ&view_op=list_works
 9. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56380602500
 10. https://scholar.google.com.ua/citations?user=FXa47eQAAAAJ&hl=ru
 11. https://scholar.google.com.ua/citations?user=pEqPHPQAAAAJ&hl=ru
 12. https://scholar.google.com.ua/citations?user=TayCbeUAAAAJ&hl=ru
 13. https://scholar.google.com.ua/citations?user=gO3pb3UAAAAJ&hl=ru
 14. https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&affilName=kherson&sid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a390&sot=al&sdt=al&sl=78&s=AUTH--LAST--NAME%28EQUALS%28Golovchenko%29%29+AND+AUTH--FIRST%28i.v.%29+AND+AFFIL%28kherson%29&st1=Golovchenko&st2=i.v.&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=false&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=58B07B3583980065CDD20F6AB84E5398.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a39
 15. https://scholar.google.com.ua/citations?user=hNpHfHEAAAAJ&hl=ru
 16. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36572469000
 17. https://scholar.google.com.ua/citations?user=ac_CDw8AAAAJ&hl=ru
 18. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_V214PMAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1
 19. https://scholar.google.com.ua/citations?user=99mWaYcAAAAJ&hl=ru
 20. http://ksuimunolab.ucoz.ru
 21. http://marisidorovich.ucoz.ru/index/0-2
 22. http://na.kspu.edu/index.php/na
 23. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pasbn
 24. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».