You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Інститут комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету(ІКІТ НАУ) - проводить підготовку IT-фахівців і наукові дослідження у галузях комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки. Висококваліфікований науково-педагогічний колектив, потужна навчально-методична база, впроваджені в навчальний процес прогресивні інформаційні технології та результати наукової роботи, сучасні методи і методики навчання забезпечують високу якість підготовки випускників Інституту комп’ютерних інформаційних технологій. Навчальна підготовка студентів проходить із використанням новітніх мультимедійних та мережевих технологій і сучасного лабораторного та комутаційного обладнання.

Коротка історія структурного підрозділу[ред.]

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій (ІКІТ) Національного авіаційного університету було створено у 2012 році наказом ректора університету від 30.11.2012 №307/од з метою концентрації процесів, пов’язаних з підготовкою IT-фахівців та проведенням наукових досліджень у галузі комп’ютерних технологій.

До складу інституту увійшли кафедри факультету комп’ютерних наук (прикладної інформатики, інженерії програмного забезпечення, комп'ютерних інформаційних технологій) та факультету комп’ютерних систем (комп'ютерних систем та мереж, комп'ютеризованих систем управління, комп'ютерних мультимедійних технологій, вищої та обчислювальної математики), а також дві провідні кафедри, що спеціалізуються на підготовці фахівців у галузі інформаційної безпеки: безпеки інформаційних технологій та комп'ютеризованих систем захисту інформації.

Факультети комп’ютерних наук (ФКН) та комп’ютерних систем (ФКС) було створено у 2003 році наказом ректора університету від 21.03.2003 №44/од на базі факультету автоматики та обчислювальної техніки (ФАОТ), який був заснований у 1965 році з метою підготовки для цивільної авіації висококваліфікованих фахівців у сфері автоматизації виробничо-господарчої та управлінської діяльності авіатранспортних підприємств.

Відкриття ФАОТ було викликане початком бурхливого розвитку в країні обчислювальної техніки, її масового впровадження в підрозділах цивільної авіації та практично відсутністю на той час фахівців з вищою освітою, здатних ставити та вирішувати специфічні завдання авіатранспортної галузі з використанням обчислювальної техніки.

Першим деканом ФАОТ (який пізніше був перейменований у факультет інформатики) був доцент Л.Берзін. У подальшому факультет очолювали доцент Г.С.Пяткін (1968–1989), доцент В.В.Казимирчак (1989–1990), професор І.А.Жуков (1990–1998), професор М.О.Сидоров (1999–2003).

У 1965 році до складу ФАОТ увійшли п’ять кафедр: обчислювальної техніки (завідувач кафедри – професор Г.Є.Пухов), теорії автоматичного регулювання (завідувач кафедри – професор О.І.Кухтенко), бортових систем управління та автопілотів (завідувач кафедри – доцент Г.Сменковський), обчислювальної математики та програмування (завідувач кафедри – професор П.Соломін), вищої математики (завідувач кафедри – професор К.Г.Валєєв).

З 1998 по 1999 рік ФАОТ очолював проректор з навчальної роботи, к.т.н., доцент, с.н.с., професор НАУ Полухін Анатолій Васильович.

У 2005 році було створено Інститут комп’ютерних технологій (ІКТ) на базі факультетів комп’ютерних наук та комп’ютерних систем. ІКТ з моменту створення до 2010 року очолював д.т.н., професор, заслужений винахідник України Жуков Ігор Анатолійович.

З появою нових технологій та відповідно до потреб авіатранспортної галузі склад кафедр на факультеті постійно змінювався. В різний час були відкриті нові профілюючі кафедри: електронних цифрових обчислювальних машин, технічної кібернетики, автоматизованих систем управління виробництвом, автоматизованих систем управління повітряним рухом, експлуатації авіаційних автоматизованих і обчислювальних систем, програмного забезпечення обчислювальних систем та інші.

Згодом на факультетах сформувалися наукові школи під керівництвом професорів О.І.Кухтенка та Г.Є.Пухова, які заснували науково-дослідні лабораторії: моделювання динаміки польоту, бортових систем повітряних суден цивільної авіації, експлуатації авіаційних тренажерів, управління повітряним рухом, електронного моделювання.

Історія інституту складається з історій його кафедр.

Кафедри структурного підрозділу[ред.]

Кафедра прикладної інформатики (ПІ)[ред.]

Заснована наказом ректора університету від 05.02.2001 р. №17/од. Витоки кафедри починаються з кафедри основ обчислювальної техніки та бортових обчислювальних пристроїв, створеної у 1982 році. У первинному складі кафедри працювало 23 викладачі, серед яких один член-кореспондент НАН України, три доктори наук, професори, 10 кандидатів наук, доцентів. Вони здійснювали фундаментальну підготовку з інформатики та сучасних комп’ютерних технологій на всіх факультетах університету.

У 2001–2006 роках кафедру очолював Фабричев В.А. – доктор технічних наук, професор, експерт проектів національних стандартів, гармонізованих з міжнародними ДСТУ ISO/IEC 10022 – Інформаційні технології. У 2003 році кафедра прикладної інформатики стала випусковою і розпочала підготовку бакалаврів за напрямом «Комп'ютерні науки», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інформаційні технологій проектування». З кінця 2006 р. завідувачем кафедри був доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Глазунов М.М. Зараз кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гамаюн В.П.

Кафедра прикладної інформатики здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки” (4 роки навчання) а також спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7/8.080402 “Інформаційні технології проектування” (5,5 років навчання).

Кафедра інженерії програмного забезпечення (ІПЗ)[ред.]

Перша в Україні кафедра інженерії програмного забезпечення (ІПЗ) була створена у 2000 р. на базі кафедри програмного забезпечення обчислювальних систем, заснованої у 1967 р. під назвою обчислювальної математики та програмування. Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Назаров Т.І. В подальшому кафедру очолювали доктори наук, професори Соломін П.С. (1968–1970 рр.), Максимов В.С. (1970–1979 рр.), Мінаєв Ю.М. (1980–1987 рр.), кандидати наук, доценти Самусь В.М. (1979–1980 рр.), Гузій М.М. (1987–1999 рр.). З січня 2000 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Сидоров М.О.

З часом на кафедрі відбулася поступова зміна акцентів в навчанні з комп’ютерних наук на інженерну розробку і супровід різних видів програмного забезпечення. У 2000–2001 навчальному році на кафедрі вперше в Україні розпочалась підготовка фахівців за спеціалізацією 7.080403.01 «Програмне забезпечення Internet», у 2001–2002 навчальному році – за спеціальністю «Управління проектами» та спеціалізацією 7.080403.02 «Програмне забезпечення у бізнесі, менеджменті та підприємництві». У 2000 р. на кафедрі вперше було розпочато навчання англійською мовою.

З 2006 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за новим напрямом «Програмна інженерія». Навчання здійснюється на сучасній комп'ютерній базі установ Національної Академії наук України, підприємств Асоціації «Інформаційні технології України».

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій (КІТ)[ред.]

Була створена на базі кафедри експлуатації авіаційних автоматичних і обчислювальних систем (пізніше перейменованої на кафедру експлуатації авіаційних комп'ютеризованих систем контролю і управління), яка була заснована у 1970 р. з метою підготовки для підприємств цивільної авіації інженерних кадрів, необхідних для впровадження в експлуатацію автоматизованих систем управління польотом (АСУ польотом).

З кінця 70-х років минулого століття кафедра зосередила свої зусилля на вирішенні широкого кола питань комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден на основі інформації бортових реєстраторів польотних даних – так званих «чорних ящиків». У період з 1980 по 1992 рік (до розпаду СРСР) кафедра була головним навчально-науково-виробничим підрозділом Міністерства цивільної авіації, Мінприлада і Мінавіапрома СРСР в галузі збору, обробки і аналізу польотних даних з метою попередження авіаційних подій і забезпечення безпеки польотів повітряних суден. За короткий час колектив кафедри виконав великий об'єм організаційної, науково-методичної і інженерно-технічної роботи, в тому числі розробив навчальні плани підготовки і підвищення кваліфікації авіаційних фахівців з комп'ютеризованих систем і інформаційних технологій контролю польотів повітряних суден, вивчення сучасних на той час систем комп'ютеризованої обробки польотної інформації типу «Луч 74» та «Луч 84».

Після отримання Україною незалежності колектив кафедри брав активну участь у створенні державної системи контролю за безпекою польотів повітряних суден в умовах нової структури авіаційно-транспортної системи. Силами співробітників кафедри і провідних фахівців експлуатаційних авіапідприємств України були розроблені авіаційні правила України по збору, обробці і практичному використанню інформації бортових реєстраторів. На базі кафедри був створений навчально-науково-виробничий комплекс, на який наказом голови Укравіатранса були покладені функції Головного підрозділу з питань комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден. На його базі відпрацьовувалися методи і технології використання інформації бортових реєстраторів, виконувалися наукові дослідження з розслідування причин авіаційних подій з повітряними суднами українських та ряду зарубіжних авіакомпаній.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Яцков М.О. Протягом 2000–2002 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Харченко О.Г. – фахівець у галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних суден та експлуатації комп'ютерних мереж. З 2001 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Зіатдінов Ю.К.

Науково-виробничу діяльність в частині комп’ютеризованого контролю польотів виконує створене вихованцями кафедри Головне підприємство обробки польотної інформації, яке очолює перший заступник директора Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Мішарін І.В.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ)[ред.]

продовжує традиції першої в цивільній авіації кафедри електронних цифрових обчислювальних машин (пізніше перейменованої на кафедру обчислювальної техніки), яка була заснована в 1963 році Г.Є.Пуховим – доктором технічних наук, професором, згодом академіком АН України, Заслуженим діячем науки і техніки. Георгій Євгенович Пухов – видатний організатор i талановитий педагог, засновник Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. Він зробив великий внесок у розвиток прикладної та обчислювальної математики, електротехніки, енергетики, теорії моделювання, обчислювальної техніки та інформатики. У червні 1969 року кафедра здійснила перший випуск інженерів – фахівців з електронних обчислювальних машин.

Пізніше кафедру очолював професор Л.Я.Нагорний – керівник наукової школи з моделювання i автоматизації проектування складних систем на ЕОМ, організації паралельних обчислювальних процесів для розв'язання задач великої розмірності. З 2000 року завідувачем кафедри КСМ є доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України І.А.Жуков, випускник кафедри 1972 року.

З 1999 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів з напряму «Комп’ютерна інженерія», спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні систем та мережі» з повним викладанням навчальних дисциплін англійською мовою.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри КСМ є розробка методології побудови комп’ютерних систем і мереж, методів підвищення продуктивності обробки інформації шляхом розпаралелювання обчислювальних процесів, створення ефективних багатопроцесорних обчислювачів, моделювання процесів у складних системах на основі нейронних мереж, розробка алгоритмів ідентифікації і управління складними системами, дослідження аеродинаміки літальних апаратів.

Кафедра комп’ютеризованих систем управління (КСУ)[ред.]

Створена у 2000 році шляхом злиття трьох провідних кафедр факультету: кафедри теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів, кафедри технічної кібернетики, кафедри автоматизованих систем управління повітряним рухом.

Кафедра теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів – одна з найстаріших в університеті. Вона була створена у 1957 році під назвою кафедри авіаційної автоматики. Засновником і першим завідувачем кафедри був О.І.Кухтенко – доктор технічних наук, професор, згодом академік АН України, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки. Олександр Іванович Кухтенко – видатний вчений в галузі неголономної механіки, теорії автоматичного керування і технічної кібернетики.

Науково-педагогічні співробітники кафедри виконували наукові роботи світового рівня. Наприклад, у 1967–1971 роках у рамках Державної програми по створенню космічного апарата для пілотованого польоту радянського екіпажа на Місяць, висадки на його поверхню людини і наступного повернення на Землю на кафедрі був розроблений тренажер посадочного модуля космічного корабля. Тренажер був встановлений у Центрі підготовки космонавтів і використовувався космонавтами для відпрацювання візуальної посадки на поверхню Місяця, старту з його поверхні і стикування з основним кораблем на орбіті Місяця. Пізніше тренажер посадочного модуля був переобладнаний і виконувався для тренування радянських космонавтів та американських астронавтів за програмою «Союз-Аполлон». Відпрацьовувалися зближення і стиковка цих космічних кораблів для спільного польоту. У 1978 році кафедру очолив доктор технічних наук професор А.Г. Шевельов – відомий вчений у галузі теорії автоматичного управління.

Кафедра технічної кібернетики була заснована у 1971 році у зв’язку з необхідністю підготовки спеціалістів за новою на той час спеціальністю – «Автоматизовані системи управління». Організував і очолив кафедру відомий вчений, доктор технічних наук професор, академік Української технічної академії О.А. Волков. Основний науковий напрям роботи кафедри – моделювання, дослідження і проектування складних систем управління на основі комп’ютерних технологій, розробка методів і систем прийняття рішень. У 1971–1980 рр. за державним замовленням кафедрою розроблені науково-теоретичні основи побудування АСУ «АЕРОФЛОТ». Проведені розробки АСУ вищим навчальним закладом, а також різноманітних систем управління та обробки інформації для підприємств цивільної авіації. Результати наукових досліджень кафедри впроваджені у багатьох країнах СНД і дальнього зарубіжжя.

Професор Волков О.А. створив наукову школу, підготував 10 докторів і понад 60 кандидатів наук.

Кафедра автоматизованих систем управління повітряним рухом була створена у 1977 році у зв’язку зі збільшенням потреб у підготовці спеціалістів для автоматизованих систем УПР, які широко впроваджувалися у експлуатацію. Першим завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Ушанкін В.І. У 1979–1988 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент С.Г.Унгурян. З 1988 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор В.С. Дем’янчук – відомий спеціаліст у теорії побудування і експлуатації АС УПР.

Основним науковим напрямом діяльності кафедри та її науково-дослідної лабораторії було проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі автоматизації обслуговування повітряного руху і комп’ютерних інформаційних технологій. Ще у 80-ті роки почалися роботи по створенню і впровадженню комплексу автоматизованих робочих місць (АРМ) для обслуговування повітряного руху. Зокрема, були створені АРМ для диспетчерів УПР, чергових штурманів аеропортів, комплекси диспетчерських тренажерів. У 1994 році уперше в Україні почалася підготовка фахівців з технічних та програмних засобів митної служби.

З 2001 року кафедру комп’ютеризованих систем управління очолює доктор технічних наук, професор О.Є.Литвиненко.

Зараз кафедра КСУ здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Комп’ютерна інженерія», а також магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Системне програмування».

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є подальший розвиток теорії прийняття рішень, проектування комп’ютеризованих систем управління і діагностування складних об’єктів, розробка методів та алгоритмів розв’язання екстремальних задач, дослідження у галузі штучного інтелекту, створення комп’ютерних технологій лінгвістичного аналізу тощо.

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ)[ред.]

Була створена у 2004 році в зв'язку з розвитком новітніх комп'ютерних та інформаційних технологій у галузі видавничо-поліграфічної справи, які інтегрують цілі сукупності методів збору, представлення та відтворення інформації у різних формах, текстовому, графічному, образотворчому, аудіо, відео та інших форматах. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», а також магістрів та спеціалістів за спеціальністю «Технологія електронних мультимедійних видань».

Першим завідувачем кафедри КММТ був кандидат технічних наук, доцент М.А.Мелешко. Потім кафедрою завідували доктора наук, професори Глазунов М.М., Карташов Р.П., Кучеров Д.П. Зараз кафедру очолює доктор технічних наук, професор Луцький М.Г.

Основними напрямками діяльності кафедри, до яких широко залучаються студенти, є дослідження і розробка апаратних засобів підтримки обчислювальних процесів в системах мультимедіа; розробка мультимедійних продуктів у середовищах промислових і комерційних пакетів, систем програмування, сучасних СУБД, експертних систем, систем штучного інтелекту; створення мультимедійного контенту в локальних і глобальних обчислювальних мережах; аналіз можливостей автоматизації процесів проектування мультимедійних систем; мультимедійний супровід, тестування та обслуговування комп'ютерних комунікацій та мереж.

Кафедра вищої та обчислювальної математики (КВОМ)[ред.]

Кафедру вищої та обчислювальної математики (ВОМ) було створено в 1933 році. Першим завідувачем кафедри ВОМ став член-кореспондент Академії наук УРСР Н.І.Ахієзер. В той час і пізніше на кафедрі працювали такі видатні математики, як академік Всеукраїнської Академії наук М.П.Кравчук, члени-кореспонденти АН УРСР І.Я.Штаєрман, М.О.Кільчевський, М.Х.Орлов та інші. В спілкуванні з ними формувались наукові погляди і інтереси В.М.Челомея – майбутнього академіка, двічі Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської і Державної премій, головного конструктора ракетно-космічної техніки, одного із творців ракетної системи «Протон». В 1956–57 роках професором кафедри працював доктор технічних наук, професор О.І.Кухтенко, згодом академік АН України.

З 2002 року завідувачем кафедри ВОМ є доктор фізико-математичних наук, професор В.П.Денисюк, спеціаліст в галузі чисельних методів.

Кафедра здійснює фундаментальну математичну підготовку студентів університету. Основними напрямками наукової діяльності кафедри є математичне моделювання фізичних процесів в задачах газо- і гідродинаміки, теорії пружності; методи обробки експериментальної інформації; розвиток актуальних проблем сучасної математики; технологія паралельних обчислень ресурсовимогливих задач.

Кафедра безпеки інформаційних технологій (БІТ)[ред.]

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки та управління інформаційною безпекою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр за денною та заочно-дистанційною формою навчання.

З 2004 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Корченко О.Г.

Підготовка бакалаврів здійснюється за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою", а магістрів за спеціальностями 8.17010302 "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації" та 8.18010015 "Консолідована інформація"

Кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації (КСЗІ)[ред.]

Кафедра є випускаючою для бакалаврів, спеціалістів і магістрів напряму підготовки "Безпека інформаційних і комунікаційних систем". Майбутні фахівці вивчають професійні дисципліни, які в майбутній діяльності дозволять їм детально опановувати сучасні інформаційно-комунікаційні системи та мережі, принципи функціонування програмно-апаратних засобів захисту інформаційних ресурсів, виконувати функції адміністраторів безпеки інформаційних мереж, баз даних та знань, тощо. Професійно-орієнтовані дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечують широке коло знань з усіх аспектів підготовки висококваліфікованих фахівців з безпеки інформаційно-комунікаційних систем.

З 2005 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Юдін О.К.

Керівництво структурного підрозділу[ред.]

Юдін Олександр Костянтинович – директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій, завідувач кафедрою комп'ютеризованих систем захисту інформації, д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Литвиненко Олександр Євгенійович – заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою комп’ютеризованих систем управління, д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дубчак Олена Вікторівна – заступник директора Інституту комп'ютерних інформаційних технологій з навчально-організаційної роботи, старший викладач кафедри комп'ютеризованих систем захисту інформації.

Чунарьова Анна Вадимівна – заступник директора Інституту комп'ютерних інформаційних технологій з навчальної роботи, доцент кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації, к.т.н.

Масловський Борис Георгійович – заступник директора Інституту комп'ютерних інформаційних технологій з навчально-методичної роботи, доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління, к.т.н., доцент.

Куклінський Максим Володимирович – заступник директора Інституту комп'ютерних інформаційних технологій з навчально-виховної роботи, доцент Кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, к.т.н.

Ткаліч Олег Петрович – заступник директора Інституту комп'ютерних інформаційних технологій з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент.

Структура структурного підрозділу[ред.]

Direction of institute

Напрями підготовки структурного підрозділу[ред.]

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів - «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» - за напрямами освіти:

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»[ред.]

Напрям підготовки: 6.050101 «Комп’ютерні науки»
[ред.]

Кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна

Термін навчання: денна 4 роки; заочна 4,5 роки

Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»[ред.]

Кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Кваліфікація: фахівець з комп’ютерної інженерії

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна 4 роки; заочна 4,5 роки

Напрям підготовки: 6.050103 «Програмна інженерія»[ред.]

Кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна

Термін навчання: денна 4 роки; заочна 4,5 роки

Галузь знань: 1701 «Інформаційна безпека»[ред.]

Напрям підготовки: 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»[ред.]

Кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Кваліфікація: фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна 4 роки; заочна 4,5 роки

Напрям підготовки: 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»[ред.]

Кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Кваліфікація: фахівець з управління інформаційною безпекою

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна 4 роки; заочна 4,5 роки

Галузь знань: 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»[ред.]

Напрям підготовки: 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»[ред.]

Кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Кваліфікація: фахівець з видавничо-поліграфічної справи

Форма навчання: денна

Термін навчання: денна 4 роки

Форми навчання в структурному підрозділі[ред.]

Інститут проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Професорсько – викладацький склад структурного підрозділу[ред.]

Навчальний процес в інституті проводиться досвідченими спеціалістами-науковцями, серед яких: 5 лауреатів Державних премій України в галузі науки і техніки; 34 доктори наук, професори; 106 кандидатів наук, доцентів, а також більш як 20 старших викладачів та 68 асистентів.

Наукова робота структурного підрозділу[ред.]

Напрями наукової діяльності інституту: захист інформації в комп’ютерних системах та мережах; інтелектуалізовані системи інформаційної безпеки; комп’ютеризовані системи управління та діагностування; логіко-лінгвістичне моделювання, аналіз і синтез електронних документів; інженерія програмного забезпечення; технології реєстрації, обробки та аналізу польотної інформації; інформаційні технологій проектування; паралельні обчислювальні структури; мультимедійні системи наукового та навчального призначення; математичне моделювання фізичних процесів в задачах газо- і гідродинаміки, теорії пружності.

Студентське життя структурного підрозділу[ред.]

Студентство інституту живе багатогранним, творчим життям, беручи активну участь у спортивних та культурних заходах університету: «Клубі веселих та кмітливих», розважальних програмах «Березневі паростки», «Студентська весна» тощо. Паралельно з основним навчальним процесом найбільш успішним студентам надається можливість пройти індивідуальну поглиблену підготовку за профілем навчання в Інституті новітніх технологій під керівництвом відомих учених університету та Національної академії наук України. Доповіді студентів з результатами наукових досліджень заслуховуються на регулярних засіданнях Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Політ», інших конференціях та семінарах. Студенти інституту беруть участь у виставках, конкурсах та всеукраїнських олімпіадах, де займають призові місця.

Співробітництво структурного підрозділу[ред.]

В рамках міжнародного співробітництва виконуються міжнародні навчальні та наукові програми «Образовательный партнер», «Cisco Academy Connection», «Захист цивільної авіації від кіберзагроз», «ІТ Академії Microsoft» тощо.

Видатні вчені та випускники структурного підрозділу[ред.]

Видатні вчені: Пухов Г.Є., Кухтенко О.І., Шевельов А.Г., Волков О.А., Дем’янчук В.С., Пяткін Г.С., Ахієзер Н.І., Кравчук М.П., Штаєрман І.Я., Кільчевський М.О., Орлов М.Х., Купрєєв В.I., Нагорний Л.Я., Литвиненко О.Є., Корченко О.Г., Юдін О.К., Жуков І.А.

Посилання[ред.]

Поштова адреса: Україна, Київ, пр. Любомира Гузара 1, корп. 5, кім. 206, 03680

Тел.: (044) 406-70-08, (044) 497-52-94

http://nau.edu.ua – сайт НАУ

http://www.icit.nau.edu.ua – сайт ІКІТ

http://kszi.nau.edu.ua – кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації

http://bit.nau.edu.ua – кафедра безпеки інформаційних технологій

http://sed.nau.edu.ua/ - кафедра інженерії програмного забезпечення

http://kit.nau.edu.ua – кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

https://web.archive.org/web/20190420000541/http://kafedrapi.nau.edu.ua/ – кафедра прикладної інформатики

http://ksm.nau.edu.ua – кафедра комп’ютерних систем та мереж

http://ccs.nau.edu.ua – кафедра комп'ютеризованих систем управління

http://kmmt.nau.edu.ua – кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій

http://kvom.nau.edu.ua – кафедра вищої та обчислювальної математики


This article "Інститут комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут комп'ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету.