Кафедра біології та імунології

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Кафедра біології та імунології – структурний підрозділ Херсонського державного університету[1] Вона була створена з метою опанування студентами - біологами загальнотеоретичних знань в галузі біології, необхідних для формування природно - наукового світогляду і практичної діяльності в цій сфері спеціалістів з вищою освітою.

Історія[ред.]

У 1971 році, рішенням Міністерства освіти УРСР №548-і від 19.05.1971 року та рішенням Вченої ради Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської, 1 вересня 1971року, була створена кафедра анатомії і фізіології, на базі кафедри зоології ХДПІ ім.. Н.К.Крупської. Першим завідувачем став кандидат біологічних наук, доцент Лукацький Рем Олександрович. У цей час на кафедрі працювало лише пять викладачів. Факультет природознавства до складу якого входила кафедра, готував студентів 2-х спеціальностей – хіміків-біологів і біологів з основами сільського господарства.

В 1973 р. на кафедру приходять Кошелєва В.Д., Яшин Н.Б.

В 1975 р. за конкурсом на посаду доцента кафедри зараховано к.б.н. Кубатько Б.І. Як сумісники на кафедрі працюють два лікаря-хірурга, які також приймали участь у науковій роботі. У цьому ж році захищає кандидатську дисертацію Утьосова З.Л. і на кафедрі вже 5 кандидатів наук.

Кафедра активно співпрацює з Одеським університетом, Київським інститутом грудної хірургії і туберкульозу, Київським інститутом фізіології. Відповідно, оновлювалися й наукові пошуки: почало формуватися направлення функціональної оцінки стану людини в умовах праці і навантаження. Очолив його спеціаліст з фізіології праці Б. І. Кубатько.

В 1978 р. кафедра була разом з природничим факультетом переведена у новий корпус. Поліпшилася її матеріальна база. Досить плідно розроблялись питання методики викладання, загальносоюзне визнання отримала методика виготовлення корозійних анатомічних препаратів, яку запропонували Лукацький Р. О. і Довганик Р. В. (зав. відділенням медичного училища, м. Херсон). На кафедрі анатомії і фізіології постійно працював науковий студентський гурток, куди з інтересом приходили як першокурсники, так і студенти-випускники.

З 1978 по 1982 р. завідувачем кафедрою стає к.б.н., доцент Кубатько Б.І. В ці роки також покращується морфорологічна група кафедри. Так, в 1979-80 р.р. курси цитології і біофізики викладав професор Романов С.С. З 1981 р. на кафедрі починає працювати випускниця МГУ Сидорович М.М., її цитометричні дослідження завершилися наданням ступеню кандидата біологічних наук.

З 1982 р. по 1986 р. кафедрою керував професор, д.м.н. Р.Т.Бойко. Завдяки його зусиллям почали проводитись нейроендокринні гістологічні експерименти, поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу, знов почав діяти віварій, догляд за яким з 1985 р. здійснює ст. лаборант Черненко Н. О. Під керівництвом Р. Т. Бойко збільшилась кількість дипломних робіт, а В.Д. Кошелєва захистила кандидатську дисертацію. Восени 1986 р. завідуючим кафедрою став к.м.н., доцент Гайдай М.І. В той же час формується група електрофізіологічних досліджень у складі випускників ХДПІ, к.б.н. С.В. Шмалєй і В.А. Марченко. Наступні роки відзначаються оновленням складу кафедри (3.І. Лавська, О.П. Запорожець, О.Б. Спринь, О.П. Кундельчук, В.І. Литвиненко, М. В. Вівтанець, О.В. Шведова), зростанням кваліфікаційних і методичних показників діяльності кафедри, розробкою госпдоговірних робіт, зокрема, питань з профілактики серцево-судинних захворювань для виробничих об'єднань, успішним захистом дипломних робіт студентами.

У 1996 році на кафедру анатомії і фізіології людини і тварин був переведений колектив викладачів медико-педагогічних дисциплін. Кафедра була перейменована на кафедру анатомії, фізіології та валеології, з 1999 р. на кафедру біології людини, а з 2002 р. – на кафедру фізіології людини і тварин.

З 2001 року на посаду завідувача кафедри обрана доцент Кошелєва В.Д. Вона продовжує розвивати морфологічні дослідження з тематики «Вплив цитостатичних препаратів на ендокринну систему тварин з трансплантованого карциносаркомою Уокера 256». Дослідження проводились на базі кафедрі фізіології людини і тварин та Київського інституту онкології і реабілітації та кафедри цитології гістології Київського національного університету.

З 2004 по 2012 р. року кафедру очолювала професор Шмалєй С.В.

У 2013 році кафедра була перейменована на кафедру біології людини та імунології.

З 2013 року завідувачем кафедри є доцент Гасюк Олена Миколаївна Сьогодення кафедри пов'язане з інтенсивним навчальним процесом, розробкою нових навчальних дисциплін, цілеспрямованими дослідженнями нейрогуморальних механізмів регуляції діяльності організму людини. оцінки функціонального стану осіб із особливими потребами тощо. Разом із продовженням традиційних напрямків наукового пошуку, співробітниками кафедри розпочато дослідження змін імунної системи людей та білих мишей під впливом різних факторів. Започатковано дослідження в галузі цитоекології та вивчення аутоімунних процесів у нервовій системі. За 40 років плідної роботи співробітників значно виріс науковий потенціал кафедри, створена навчально-матеріальна, науково-дослідна і методична бази, які якісно використовуються в процесі підготовки спеціалістів-біологів високого рівня. Кафедра на 80% укомплектована випускниками нашого університету.

Співробітники кафедри[ред.]

Напрямки виховної роботи[ред.]

Планування виховної роботи кафедра біології людини та імунології проводить, керуючись методичними рекомендаціями “Про організацію управління виховним процесом у вищих закладах освіти” ( № 1/11-61 від 12.01.99 р.) і відповідними нормативно-правовими документами: Конституція України, Загальна декларація прав людини, Закон України “Про освіту”, Закон України “Про мови ”, Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”, регіональні програми практичної реалізації Державної національної програми “Освіта (Україна ХХІ століття)”, Указ Президента України від 12.09.95 р. № 832/95 “Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні”, Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.96 р. №1074 “Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти”, Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні ( вища школа), Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Рекомендації Всеукраїнського семінару заступників ректорів з гуманітарної освіти та виховання в закладах освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації (Київ, 9-11 листопада 1997 р.) та іншими нормативно-правовими документами і методичними рекомендаціями.

Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, навчально-професійне, трудове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя.

Стратегічними завданнями виховання є:

 • науково-педагогічне забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;
 • піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності виховання і навчання;
 • творення індивідуального “Я”, здатного до прийняття морально виправданих рішень, особистої відповідальності, порозуміння з іншими;
 • утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей;
 • методичне спрямування культури на зміни, мотивацію та критерії вихованості людини.

Під керівництвом кураторів груп студенти приймають активну участь в суспільному житті кафедри біології люджини та імунології, факульткету біології. географії і екології нашого університету. Основними формами такої роботи є:

 • участь у проведення щомісячних семінарів кураторів академічних груп;
 • проведення відкритих кураторських годин та відвідування кураторських годин, що проводяться на інших інститутах і факультетах;
 • участь в художній самодіяльності (конкурс «Молода хвиля»);
 • участь у КВК;
 • проведення традиційних заходів, присвячених визначним подіям в історії розвитку держави (книгодрування на Україні, День Землі, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Перемоги, літературно-мистецькі свята);
 • участь у святкуванні Дня Вчителя, свята Врожаю, Нового року тощо;
 • відвідання кураторами гуртожитків;
 • організація екскурсій;
 • сприяння організації змістовного відпочинку студентів у вихідні дні та канікулярний час, тощо.

Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри[ред.]

Монографії[ред.]

 1. Редька І.В. Функціональний стан кардіореспіраторної системи слабозорих дітей. Монографія. – Херсон, 2011. – 171с.
 2. Русина Л.Ю. Структурно-функциональная организация популяций ос-полистов . – Труды РЭО. Т.75(2). Санкт-Петербург. – 2009. – 217 с.
 3. Сидорович М.М. Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології. - Херсон: Вид-во ХДУ. - 2008. – 404 с.
 4. Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу. - Монографія. - Херсон.: Літера. – 2004. – 364 с.
 5. Шмалєй С.В. Екологічна особистість. Моногріфія. - Київ: Бібліотека офіційних документів. - 1999. - 232 с.

Методичні рекомендації[ред.]

 1. Гасюк О.М., Головченко І.В. Фізіологія ВНД (методичні вказівки) Методичка з ВНД.doc (2.4 Mb)
 2. Гурова А.І. Методичні рекомендації до проведення занять з курсу вікова фізіологія та шкільна гігієна. - Видавництво ХДУ. – 2005. – 38 с.
 3. Гурова А.І. Методичні рекомендації до лабораторних занять з анатомії людини (розділ “Остеологія”) для студентів вищих навчальних закладів, спеціальності: “ПМСО. Біологія”, усіх форм навчання, згідно вимог Болонського процесу. - Херсон: Видавництво ХДУ.: 2006. – 38 с.
 4. Гурова А.І. Вікова фізіологія і валеологія. Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Херсон: Видавництво ХДУ.: 2006. – 25 с.
 5. Запорожець О.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу “Спортивна морфологія”: методичне видання. – Херсон: Айлант, 2001. – 40 с.
 6. Івашина Г., Бабійчук А., Бочківський І., Вишневська Л., Зайцева Т., Іваніщук С., Кондратенко Г., Панченко О., Речицький О., Решнова С., Спринь О., Чарнецька Р., Федяєва В., Філіппова В., Шмалєй С. Комплексні кваліфікаційні завдання. Для випускників спеціальності 7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія та основи інформатики.-Херсон: Літера, 2001.-60 с.
 7. Кошелєва В., Карташова І., Кондратенко Г., Панченко О., Спринь О., Чарнецька Р., Федяєва В., Філіппова В., Шмалєй С., Щербіна Т. Комплексні кваліфікаційні завдання. Для випускників спеціальності 7.010103. Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія.-Херсон: Літера, 2001.-52 с.
 8. Кошелєва В. Д., Спринь О. Б. Методичні розробки для студентів педагогічних вузів. Розділ “Неврологія. Аналізатори та органи чуття”. - Херсон, 2000.-36 с.
 9. Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки для студентів педагогічних вузів з курсу “Анатомія людини” ( для всіх спеціальностей стаціонарної, заочної і екстернатної форми навчання). (перевидання) - Херсон: Терра, 2003.-128 с.
 10. Кошелєва В.Д., Спринь О.Б. Методичні розробки лабораторних занять для студентів вузів з курсу «Анатомія людини». – Вид. друге перероб. і допов. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2007. – 140 с.
 11. Спринь О. Б., Гришко Т. П. Екологічна освіта та виховання в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації. – Херсон: Літера, 2003.-80 с.
 12. Полещук С., Гайдай М., Сидорович М., Запорожець О., Комаренко Н., Кудельчук О. Вікова фізіологія та шкільна гігієна. Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять на всіх факультетах університету.-Херсон: Айлант, 2000.-47 с.
 13. Рожков І.М., Спринь О.Б., Голяка С.К. Вікова фізіологія. Методичні вказівки до лабораторних, практичних, індивідуальних та самостійних занять для студентів спеціальності: 0102 – фізичне виховання та спорт.: Миколаїв. – 2009. – 60с.
 14. Терещук Н. О., Спринь О. Б., Терещук Ю. А. Методичні рекомендації щодо застосування різних форм контролю на уроках біології у 8 класі (тема: “Кров. Кровообіг”). - Херсон: Літера, 2003. – 64 с.
 15. Щербіна Т.І. Шкільний курс біології та методика викладання. Розділ “Людина”. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять для студентів денної, заочної і екстернатної форм навчання педагогічних вузів. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – 44 с.
 16. Шмалєй С.В., Стратюк О.А. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Психофізіологія”. – Херсон: Айлант, 2000.- 44 с.
 17. Шмалєй С.В. Загальна курортологія. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. – Херсон .: ПП Вишемирський, 2007. –2007. – 21с.
 18. Шмалєй С.В., Щербина Т.І. Валеологія та методика викладання. Методичні рекомендації до проведення лабораторних і семінарських занять. Для студентів денної, заочної і екстернатної форм навчання. - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2006.- 60 с.

Підручники[ред.]

 1. Кубатько Б.І. Физиология человека и животных. В ІІ ч.- Ч ІІ.-Херсон,2003.(перевидання)-244 с.
 2. Шмалєй С.В., Щербина Т.І., Русіна Л.Ю. Екологія. Початковий етап. - Навчальний посібник для учнів молодшого шкільного віку. - Херсон: Автодор.: - 2004. - 102 с.

Посібники[ред.]

 1. Бойко М.Ф., Чорний С.Г., Блінова О.Є., Кошелєва В.Д., Речицький О.Н., Русіна Л.Ю., Семенюк С.К., Спринь О.Б., Чарнецька Р.Т., Шмалєй С.В., Шумакова Л.П. Підготовка магістрів в Інституті природознавства Херсонського державаного університету: Навчально-методичний посібник.- Херсон: Вид-во ХДУ, 2003.-88 с.
 2. Запорожець О.П. Спортивна морфологія: Навчальний посібник.- Херсон: Айлант, 2002.-108 с.
 3. Лановенко О.Г.,Чинкіна Т.Б. Від молекул нуклеїнових кислот до людини. Генетичні задачі з методикою роз'вязання: Навчально-методичний посібник. Херсон: Айлант, 2005. - 156 с.
 4. Сидорович М.М. Клетка – открытая целостная живая система: Учебное пособие для модульного обучения биологии в 10 классе общеобразовательной школы. - Херсон: Айлант, 2004. – 84 с.
 5. Шмалєй С.В.. Щербина Т.І., Вишневська Л.В., Гайдай М.І. Профілактика і корекція ССС і дихальних порушень слабозорих дітей. Методичний посібник. – Херсон: ПП Вишемирський В.С. – 2008. – 48 с.

Посібники з грифом МОНМС України[ред.]

 1. Чижик В.В., Запорожець О.П. Спортивна морфологія: навч.посіб. для студ. Луцьк: ПВД "Твердиня", 2009. – 208с. - Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-6256 від 29.07.09). – 2009. – 208 с.
 2. Шмалєй С.В. Основи наркології. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С.: – 2006. – 16 с.
 3. Шмалєй С.В. Антропологія. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С.: – 2006. – 16 с.
 4. Шмалєй С.В., Редька І.В. «Дієтологія» навчальна програма. Гриф МОНМСУ. Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2009. – 22 с.
 5. Шмалєй С.В. Курортологія. Навчальна програма (гриф МОНМС України). – Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2008. –19 с.
 6. Шмалєй С.В. Соціальна фізіологія. Навчальна програма. Гриф МОНМСУ. - Херсон: ПП Вишемирський В.С.: – 2006. – 14 с.

Періодичні наукові видання кафедри[ред.]

На кафедрі фізіології людини і тварини випускаються два наукових збірники.

Збірник наукових праць. Природничий альманах (Біологічні науки). Рішення президії ВАК від 12.06.2002 (№2-05/06, бюлетень ВАК №9, 2002р.) Пройшов перереєстрацію у Атестаційній колегії МОН (наказ № 1413 від 24.10.2017 р.). У збірнику можуть бути представлені результати Ваших наукових досліджень в галузі природничих наук: ботаніки, фізіології людини і тварин, зоології, екології, які не публіковалися раніше в інших виданнях. Збірник адресований науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, талановитим студентам.

Збірник наукових праць. Вісник Херсонського регіонального відділення Українського фізіологічного товариства. Рекомендовано до друку Вченою радою інституту природознавства Херсонського державного університету (протокол №3 від 26.11.07 р). У збірнику можуть бути представлені ваші результати наукових досліджень у галузі фізіології людини і тварин, біохімії, психофізіології, нейрофізіології тощо, які не публіковалися раніше в інших виданнях. Збірник адресований науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, талановитим студентам.

Примітки[ред.]


This article "Кафедра біології та імунології" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Кафедра біології та імунології.