Коди наукових спеціальностей

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Наукові спеціальності за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (шифр, галузь, код)

01 Фізико-математичні науки[ред.]

 • 01.01.00 Математика
  • 01.01.01 Математичний аналіз
  • 01.01.02 Диференційні рівняння
  • 01.01.03 Математична фізика
  • 01.01.04 Геометрія і топологія
  • 01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
  • 01.01.06 Алгебра і теорія чисел
  • 01.01.07 Обчислювальна математика
  • 01.01.08 Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
  • 01.01.09 Варіаційне числення та теорія оптимального керування
  • 01.01.10 Дослідження операцій і теорія ігор
 • 01.02.00 Механіка
  • 01.02.01 Теоретична механіка
  • 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
  • 01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
 • 01.03.00 Астрономія
  • 01.03.01 Астрометрія і небесна механіка
  • 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія
  • 01.03.03 Геліофізика і фізика сонячної системи
 • 01.04.00 Фізика
  • 01.04.01 Фізика приладів, елементів і систем
  • 01.04.02 Теоретична фізика
  • 01.04.03 Радіофізика
  • 01.04.04 Фізична електроніка
  • 01.04.05 Оптика, лазерна фізика
  • 01.04.06 Акустика
  • 01.04.07 Фізика твердого тіла
  • 01.04.08 Фізика плазми
  • 01.04.09 Фізика низьких температур
  • 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків
  • 01.04.11 Магнетизм
  • 01.04.13 Фізика металів
  • 01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика
  • 01.04.15 Фізика молекулярних та рідких кристалів
  • 01.04.16 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
  • 01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
  • 01.04.18 Фізика і хімія поверхні
  • 01.04.19 Фізика полімерів
  • 01.04.20 Фізика пучків заряджених частинок
  • 01.04.21 Радіаційна фізика і ядерна безпека
  • 01.04.22 Надпровідність
  • 01.04.24 Фізика колоїдних систем
 • 01.05.00 Інформатика і кібернетика
  • 01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
  • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
  • 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

02 Хімічні науки[ред.]

 • 02.00.01 Неорганічна хімія
 • 02.00.02 Аналітична хімія
 • 02.00.03 Органічна хімія
 • 02.00.04 Фізична хімія
 • 02.00.05 Електрохімія
 • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
 • 02.00.08 Хімія елементоорганічних сполук
 • 02.00.09 Хімія високих енергій
 • 02.00.10 Біоорганічна хімія
 • 02.00.11 Колоїдна хімія
 • 02.00.13 Нафтохімія і вуглехімія
 • 02.00.15 Хімічна кінетика і каталіз
 • 02.00.19 Хімія високочистих речовин
 • 02.00.21 Хімія твердого тіла

03 Біологічні науки[ред.]

 • 03.00.01 Радіобіологія
 • 03.00.02 Біофізика
 • 03.00.03 Молекулярна біологія
 • 03.00.04 Біохімія
 • 03.00.05 Ботаніка
 • 03.00.06 Вірусологія
 • 03.00.07 Мікробіологія
 • 03.00.08 Зоологія
 • 03.00.09 Ентомологія
 • 03.00.10 Іхтіологія
 • 03.00.11 Цитологія, гістологія
 • 03.00.12 Фізіологія рослин
 • 03.00.13 Фізіологія людини і тварин
 • 03.00.14 Біологія індивідуального розвитку
 • 03.00.15 Генетика
 • 03.00.16 Екологія
 • 03.00.17 Гідробіологія
 • 03.00.18 Ґрунтознавство
 • 03.00.19 Кріобіологія
 • 03.00.20 Біотехнологія
 • 03.00.21 Мікологія

04 Геологічні науки[ред.]

 • 04.00.01 Загальна та регіональна геологія
 • 04.00.02 Геохімія
 • 04.00.04 Геотектоніка
 • 04.00.05 Геологічна інформатика
 • 04.00.06 Гідрогеологія
 • 04.00.07 Інженерна геологія
 • 04.00.08 Петрологія
 • 04.00.09 Палеонтологія і стратиграфія
 • 04.00.10 Геологія океанів і морів
 • 04.00.11 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
 • 04.00.16 Геологія твердих горючих копалин
 • 04.00.17 Геологія нафти і газу
 • 04.00.19 Економічна геологія
 • 04.00.20 Мінералогія, кристалографія
 • 04.00.21 Літологія
 • 04.00.22 Геофізика

05 Технічні науки[ред.]

 • 05.01.00 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
  • 05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
  • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
  • 05.01.03 Технічна естетика
  • 05.01.04 Ергономіка
 • 05.02.00 Машинознавство
  • 05.02.01 Матеріалознавство
  • 05.02.02 Машинознавство
  • 05.02.03 Системи приводів
  • 05.02.04 Тертя та зношування в машинах
  • 05.02.08 Технологія машинобудування
  • 05.02.09 Динаміка та міцність машин
  • 05.02.10 Діагностика матеріалів і конструкцій
 • 05.03.00 Обробка матеріалів у машинобудуванні
  • 05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
  • 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском
  • 05.03.06 3варювання та споріднені процеси і технології
  • 05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки
 • 05.05.00 Галузеве машинобудування
  • 05.05.01 Машини і процеси поліграфічного виробництва
  • 05.05.02 Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
  • 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
  • 05.05.04 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
  • 05.05.05 Піднімально-транспортні машини
  • 05.05.06 Гірничі машини
  • 05.05.07 Машини лісівничого комплексу
  • 05.05.08 Машини для металургійного виробництва
  • 05.05.10 Машини легкої промисловості
  • 05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
  • 05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості
  • 05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв
  • 05.05.14 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання
  • 05.05.15 Вакуумна та компресорна техніка
  • 05.05.16 Турбомашини та турбоустановки
  • 05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
 • 05.07.00 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • 05.07.01 Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів
  • 05.07.02 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів
  • 05.07.03 Міцність літальних апаратів
  • 05.07.04 Технологія виробництва літальних апаратів
  • 05.07.05 Двигуни та енергоустановки літальних апаратів
  • 05.07.06 Наземні комплекси, стартове обладнання
  • 05.07.07 Випробування літальних апаратів та їх Випробування систем літальних апаратів систем
  • 05.07.09 Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів
  • 05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження
  • 05.07.14 Авіаційно-космічні тренажери
 • 05.08.00 Кораблебудування
  • 05.08.01 Теорія корабля
  • 05.08.03 Конструювання та будування суден
  • 05.08.04 Технологія суднобудування та судноремонту
  • 05.08.05 Суднові енергетичні устави
 • 05.09.00 Електротехніка
  • 05.09.01 Електричні машини і апарати
  • 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
  • 05.09.05 Теоретична електротехніка
  • 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла
  • 05.09.08 Прикладна акустика та звукотехніка
  • 05.09.10 Електротермічні процеси та устави
  • 05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
  • 05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів
  • 05.09.15 Надпровідникові електротехнічні пристої
  • 05.09.16 Застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві
 • 05.11.00 Прилади
  • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
  • 05.11.03 Гіроскопи та навігаційні системи
  • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
  • 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
  • 05.11.06 Акустичні прилади
  • 05.11.07 Оптичні прилади та системи
  • 05.11.08 Радіовимірювальні прилади
  • 05.11.10 Прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань
  • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
  • 05.11.14 Технологія приладобудування
  • 05.11.15 Метрологія та метрологічне забезпечення
  • 05.11.16 Інформаційно-вимірювальні системи
  • 05.11.17 Медичні прилади та системи
 • 05.12.00 Радіотехніка та телекомунікації
  • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та керування ними
  • 05.12.04 Радіолокація та радіонавігація
  • 05.12.07 Антени та пристрої мікрохвильової техніки
  • 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засобів телекомунікацій
  • 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
  • 05.12.20 Оптоелектронні системи
 • 05.13.00 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
  • 05.13.03 Системи та процеси керування
  • 05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти
  • 05.13.06 Інформаційні технології
  • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
  • 05.13.09 Медична та біологічна інформатика і кібернетика
  • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
  • 05.13.13 Обчислювальні машини, системи та мережі
  • 05.13.20 Гнучкі виробничі системи
  • 05.13.21 Системи захисту інформації
  • 05.13.22 Управління проектами та розвиток виробництва
  • 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту
 • 05.14.00 Енергетика
  • 05.14.01 Енергетичні системи та технічні комплекси
  • 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
  • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
  • 05.14.08 Перетворювання відновлюваних видів енергії
  • 05.14.14 Теплові та ядерні енергоустави
 • 05.15.00 Розробка корисних копалин
  • 05.15.01 Маркшейдерія
  • 05.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин
  • 05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
  • 05.15.04 Шахтне та підземне будівництво
  • 05.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ
  • 05.15.08 Збагачення корисних копалин
  • 05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка
  • 05.15.10 Буріння свердловин
  • 05.15.11 Фізичні процеси гірничого виробництва
  • 05.15.12 Розробка морських родовищ корисних копалин
  • 05.15.13 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
  • 05.15.18 Геологорозвідувальні роботи
 • 05.16.00 Металургія
  • 05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів
  • 05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
  • 05.16.04 Ливарне виробництво
  • 05.16.06 Порошкова металургія та композиційні матеріали
 • 05.17.00 Хімічні технології
  • 05.17.01 Технологія неорганічних речовин
  • 05.17.03 Технічна електрохімія
  • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
  • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • 05.17.07 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів
  • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
  • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
  • 05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
  • 05.17.15 Технологія хімічних волокон
  • 05.17.18 Мембрани та мембранна технологія
  • 05.17.19 Хімічна технологія високотемпературних надпровідників
  • 05.17.21 Технологія водоочищення
 • 05.18.00 Технологія харчової та легкої промисловості
  • 05.18.01 Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів
  • 05.18.05 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
  • 05.18.06 Технологія жирів, етерних олій і |парфумерно-косметичних продуктів
  • 05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
  • 05.18.13 Технологія консервованих продуктів і охолоджених харчових продуктів
  • 05.18.15 Товарознавство
  • 05.18.16 Технологія продуктів харчування
  • 05.18.18 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра
  • 05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
 • 05.20.00 Техніка в сільськогосподарському виробництві
 • 05.22.00 Транспорт
  • 05.22.01 Транспортні системи
  • 05.22.02 Автомобілі та трактори
  • 05.22.06 Залізнична колія
  • 05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
  • 05.22.09 Електротранспорт
  • 05.22.10 Експлуатація автомобільного транспорту
  • 05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми
  • 05.22.12 Промисловий транспорт
  • 05.22.13 Навігація та управління рухом
  • 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
 • 05.23.00 Будівництво
  • 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
  • 05.23.02 Основи та фундаменти
  • 05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
  • 05.23.04 Водопостачання, каналізація
  • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
  • 05.23.08 Технологія промислового та цивільного будівництва
  • 05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія
  • 05.23.17 Будівельна механіка
  • 05.23.20 Містобудування та територіальне планування
 • 05.24.00 Геодезія
  • 05.24.01 Геодезія та картографія
  • 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
 • 05.26 Безпека життєдіяльності
  • 05.26.01 Охорона праці
 • 05.27.00 Електроніка
  • 05.27.01 Твердотільна електроніка
  • 05.27.02 Вакуумна, плазмова та квантова електроніка
  • 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

06 Сільськогосподарські науки[ред.]

 • 06.01.00 Агрономія
  • 06.01.01 Загальне землеробство
  • 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації
  • 06.01.03 Агроґрунтознавство і агрофізика
  • 06.01.04 Агрохімія
  • 06.01.05 Селекція і насінництво
  • 06.01.06 Овочівництво
  • 06.01.07 Плодівництво
  • 06.01.08 Виноградарство
  • 06.01.09 Рослинництво
  • 06.01.10 Субтропічні культури
  • 06.01.11 Фітопатологія
  • 06.01.12 Кормовиробництво і луківництво
  • 06.01.13 Гербологія
  • 06.01.14 Насінництво
  • 06.01.15 Первинна обробка продуктів рослинництва
 • 06.02.00 3оотехнія
  • 06.02.01 Розведення та селекція тварин
  • 06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
  • 06.02.03 Рибництво
  • 06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
 • 06.03 Лісове господарство
  • 06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація
  • 06.03.02 Лісовпорядкування і лісова таксація
  • 06.03.03 Лісознавство і лісівництво
  • 06.03.04 Агролісомеліорація і захисне лісорозведення

07 Історичні науки[ред.]

 • 07.00.01 Історія України
 • 07.00.02 Всесвітня історія
 • 07.00.03 Історіософія
 • 07.00.04 Археологія
 • 07.00.05 Етнологія
 • 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
 • 07.00.07 Історія науки й техніки
 • 07.00.08 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 07.00.09 Антропологія
 • 07.00.10 Документознавство, архівознавство

08 Економічні науки[ред.]

 • 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
 • 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
 • 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • 08.00.10 Статистика
 • 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 08.01.00 Економічна теорія та Економічна історія
  • 08.01.01 Економічна теорія
  • 08.01.04 Економічна історія та історія економічної думки
 • 08.02.00 Механізми регулювання економіки
  • 08.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом
  • 08.02.03 Організація управління, планування і регулювання економікою
 • 08.03.00 Кількісні методи в економіці
  • 08.03.01 Економічна статистика
  • 08.03.02 Економіко-математичне моделювання
  • 08.04.00 Фінанси, грошовий обіг і кредит
  • 08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит
 • 08.05.00 Світове господарство і міжнародні відносини
  • 08.05.01 Світове господарство і міжнародні відносини
 • 08.06.00 Економіка підприємства та управління виробництвом
  • 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
  • 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • 08.07.00 Економіка галузей господарства
  • 08.07.01 Економіка промисловості
  • 08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
  • 08.07.03 Економіка будівництва
  • 08.07.04 Економіка транспорту і зв'язку
  • 08.07.05 Економіка торгівлі та послуг
 • 08.08.00 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
  • 08.08.01 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 • 08.09.01 Демографія, економіка праці та соціальна політика
 • 08.10.00 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
  • 08.10.01 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

09 Філософські науки[ред.]

 • 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
 • 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури
 • 09.00.05 Історія філософії
 • 09.00.06 Логіка
 • 09.00.07 Етика
 • 09.00.08 Естетика
 • 09.00.09 Філософія науки
 • 09.00.10 Філософія освіти
 • 09.00.11 Релігієзнавство
 • 09.00.12 Українознавство
 • 09.00.14 Богослов'я

10 Філологічні науки[ред.]

 • 10.01.00 Літературознавство
  • 10.01.01 Українська література
  • 10.01.02 Російська література
  • 10.01.03 Література слов'янських народів
  • 10.01.04 Література зарубіжних країн
  • 10.01.05 Порівняльне літературознавство
  • 10.01.06 Теорія літератури
  • 10.01.07 Фольклористика
  • 10.01.08 Журналістика
  • 10.01.09 Літературне джерелознавство і текстологія
  • 10.01.10 Кримсько-татарська література
 • 10.02.00 Мовознавство
  • 10.02.01 Українська мова
  • 10.02.02 Російська мова
  • 10.02.03 Слов'янські мови
  • 10.02.04 Германські мови
  • 10.02.05 Романські мови
  • 10.02.06 Балтійські мови
  • 10.02.07 Індоіранські мови
  • 10.02.08 Тюркські мови
  • 10.02.09 Фінно-угорські та самодійські мови
  • 10.02.10 Іберійсько-кавказькі мови
  • 10.02.11 Монгольські мови
  • 10.02.12 Семітські мови
  • 10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії
  • 10.02.14 Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
  • 10.02.15 Загальне мовознавство
  • 10.02.16 Перекладознавство
  • 10.02.17 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  • 10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика


11 Географічні науки[ред.]

 • 11.00.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
 • 11.00.02 Економічна та соціальна географія
 • 11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія
 • 11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів
 • 11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
 • 11.00.08 Океанологія
 • 11.00.09 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
 • 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • 11.00.12 Географічна картографія
 • 11.00.13 Історія географії

12 Юридичні науки[ред.]

 • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • 12.00.02 Конституційне право
 • 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • 12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право
 • 12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
 • 12.00.06 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • 12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • 12.00.11 Міжнародне право
 • 12.00.12 Філософія права

13 Педагогічні науки[ред.]

 • 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.02 Теорія і методика навчання (з галузей знань)
 • 13.00.03 Корекційна педагогіка
 • 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти
 • 13.00.05 Соціальна педагогіка
 • 13.00.06 Теорія і методика управління освітою
 • 13.00.07 Теорія і методика виховання
 • 13.00.08 Дошкільна педагогіка
 • 13.00.09 Теорія навчання
 • 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

14 Медичні науки[ред.]

 • 14.01.00 Клінічна медицина
  • 14.01.01 Акушерство та гінекологія
  • 14.01.02 Внутрішні хвороби
  • 14.01.03 Хірургія
  • 14.01.04 Серцево-судинна хірургія
  • 14.01.05 Нейрохірургія
  • 14.01.06 Урологія
  • 14.01.07 Онкологія
  • 14.01.08 Трансплантологія та штучні органи
  • 14.01.09 Дитяча хірургія
  • 14.01.10 Педіатрія
  • 14.01.11 Кардіологія
  • 14.01.12 Ревматологія
  • 14.01.13 Інфекційні хвороби
  • 14.01.14 Ендокринологія
  • 14.01.15 Нервові хвороби
  • 14.01.16 Психіатрія
  • 14.01.17 Наркологія
  • 14.01.18 Очні хвороби
  • 14.01.19 Оториноларингологія
  • 14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби
  • 14.01.21 Травматологія та ортопедія
  • 14.01.22 Стоматологія
  • 14.01.23 Променева діагностика та променева терапія
  • 14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
  • 14.01.25 Судова медицина
  • 14.01.26 Фтизіатрія
  • 14.01.27 Пульмонологія
  • 14.01.28 Клінічна фармакологія
  • 14.01.29 Клінічна імунологія та алергологія
  • 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія
  • 14.01.31 Гематологія та трансфузіологія
  • 14.01.32 Медична біохімія
  • 14.01.33 Курортологія та фізіотерапія
  • 14.01.34 Космічна медицина
  • 14.01.35 Кріомедицина
 • 14.02.00 Профілактична медицина
  • 14.02.01 Гігієна
  • 14.02.02 Епідеміологія
  • 14.02.03 Соціальна медицина
  • 14.02.04 Історія медицини
 • 14.03.00 Теоретична медицина
  • 14.03.01 Нормальна анатомія
  • 14.03.02 Патологічна анатомія
  • 14.03.03 Нормальна фізіологія
  • 14.03.04 Патологічна фізіологія
  • 14.03.05 Фармакологія
  • 14.03.06 Токсикологія
  • 14.03.07 Фізіологічно активні сполуки
  • 14.03.08 Імунологія та алергологія
  • 14.03.09 Гістологія, цитологія, ембріологія

15 Фармацевтичні науки[ред.]

 • 15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи
 • 15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія
 • 15.00.03 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
 • 15.00.04 Історія фармації


16 Ветеринарні науки[ред.]

 • 16.00.01 Діагностика і терапія тварин
 • 16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин
 • 16.00.03 Ветеринарна мікробіологія та вірусологія
 • 16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
 • 16.00.05 Ветеринарна хірургія
 • 16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
 • 16.00.07 Ветеринарне акушерство
 • 16.00.08 Епізоотологія та інфекційні хвороби
 • 16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
 • 16.00.10 Ентомологія
 • 16.00.11 Паразитологія, гельмінтологія
 • 16.00.12 Історія ветеринарії

17 Мистецтвознавство[ред.]

 • 17.00.01 Теорія та історія культури
 • 17.00.02 Театральне мистецтво
 • 17.00.03 Музичне мистецтво
 • 17.00.04 Кіномистецтво. Телебачення
 • 17.00.05 Образотворче мистецтво
 • 17.00.06 Декоративне і прикладне мистецтво
 • 17.00.08 Музеєзнавство. Пам'яткознавство

18 Архітектура[ред.]

 • 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
 • 18.00.02 Архітектура будівель та споруд
 • 18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура


19 Психологічні науки[ред.]

 • 19.00.01 Загальна психологія, історія психології
 • 19.00.02 Психофізіологія
 • 19.00.03 Психологія праці; інженерна психологія
 • 19.00.04 Медична психологія
 • 19.00.05 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • 19.00.06 Юридична психологія
 • 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія
 • 19.00.08 Спеціальна психологія
 • 19.00.09 Психологія діяльності в особливих умовах
 • 19.00.10 Організаційна психологія, економічна психологія;
 • 19.00.11 Політична психологія

20 Військові науки[ред.]

 • 20.01.00 Військово-теоретичні науки
  • 20.01.01 Воєнне мистецтво
  • 20.01.05 Будівництво 3бройних сил
  • 20.01.06 Бойова та оперативна підготовка
  • 20.01.07 Оборонна економіка
  • 20.01.08 Тил 3бройних сил
  • 20.01.10 Розвідка та іноземні армії
  • 20.01.12 Радіоелектронна боротьба, способи та засоби
 • 20.02.00 Військово-спеціальні науки
  • 20.02.02 Військова педагогіка та психологія
  • 20.02.04 Військова географія
  • 20.02.05 Інженерне обладнання театрів воєнних дій
  • 20.02.11 Засоби та методи військової навігації
  • 20.02.12 Військова кібернетика, системи управління та зв'язок
  • 20.02.14 Озброєння і військова техніка
  • 20.02.15 Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів
  • 20.02.20 Теорія стрільби
  • 20.02.22 Військова історія
  • 20.02.23 Засоби захисту від зброї масового ураження


21 Національна безпека[ред.]

 • 21.01.00 Основи національної безпеки
  • 21.01.01 Основи національної безпеки держави
 • 21.02.00 Воєнна безпека
  • 21.02.01 Воєнна безпека держави
  • 21.02.02 Охорона державного кордону
  • 21.02.03 Цивільна оборона
 • 21.03.00 Гуманітарна і політична безпека
  • 21.03.01 Гуманітарна і політична безпека держави
  • 21.03.02 Регіональна безпека держави
  • 21.03.03 Геополітика
 • 21.04.00 Економічна безпека
  • 21.04.01 Економічна безпека держави
  • 21.04.02 Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • 21.05.00 Інформаційна безпека
  • 21.05.01 Інформаційна безпека держави
 • 21.06.00 Техногенна безпека
  • 21.06.01 Екологічна безпека
  • 21.06.02 Пожежна безпека
 • 21.07.00 Державна безпека України
  • 21.07.01 Забезпечення державної безпеки України
  • 21.07.02 Розвідувальна діяльність органів державної безпеки
  • 21.07.03 Кадри органів та військ державної безпеки
  • 21.07.04 Оперативно-розшукова діяльність
 • 21.08.00 Міжнародна безпека
  • 21.08.01 Іноземні держави та їхні потенціали

22 Соціологічні науки[ред.]

 • 22.00.01 Теорія та історія соціології
 • 22.00.02 Методологія та методи соціологічних досліджень
 • 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини
 • 22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології

23 Політичні науки[ред.]

 • 23.00.01 Теорія та історія політичної науки
 • 23.00.02 Політичні інститути та процеси
 • 23.00.03 Політична культура та ідеологія
 • 23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство

24 Фізичне виховання та спорт[ред.]

 • 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт
 • 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 • 24.00.03 Фізична реабілітація

25 Державне управління[ред.]

 • 25.00.01 Теорія і історія державного управління
 • 25.00.02 Механізми державного управління
 • 25.00.03 Державна служба
 • 25.00.04 Місцеве самоврядування
 • 25.00.05 Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

26 Культурологія[ред.]

 • 26.00.01 Теорія та історія культури
 • 26.00.02 Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
 • 26.00.04 Українська культура
 • 26.00.05 Музеєзнавство. Пам'яткознавство
 • 26.00.06 Прикладна культурологія. Культурні практики

27 Соціальні комунікації[ред.]

 • 27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
 • 27.00.02 Документознавство, архівознавство
 • 27.00.03 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
 • 27.00.04 Теорія та історія журналістики
 • 27.00.05 Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • 27.00.06 Прикладні соціально-комунікаційні технології
 • 27.00.07 Соціальна інформатика

Джерела[ред.]

Див. також[ред.]

 • Вища атестаційна комісія України
 • Спеціалізовані вчені ради
 • Перелік_спеціалізованих_вчених_рад
 • Перелік наукових спеціальностей


This article "Коди наукових спеціальностей" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Коди наукових спеціальностей.