Павлоградське міжрайонне управління водного господарство

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Павлоградське МУВГ було створено на базі Павлоградської експлуатаційної дільниці Магдалиновського управління зрошувальних систем Павлоградської дільниці Фрунзівського управління зрошувальних систем рішенням Дніпропетровського облвиконкому від 03.11.1986 р. №292[1] з метою покращення технічної експлуатації зрошувальних систем та підвищення ефективності використання зрошувальних земель. Павлоградське МУВГ є бюджетна неприбуткова организація , яка підпорядковується Дніпропетровському обласному управлінню водних ресурсів та входить до сфери Державного агентства водних ресурсів України Павлоградське МУВГ у межах наданих йому повноважень спрямовує свою діяльність на експлуатацію державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водногосподарських комплексів та окремих споруд і несе відповідальність за стан організації та виконання експлуатаційно-ремонтних робіт, використання і регулюваня водних ресурсів на територрії Павлоградського, Петропавлівського та Юр'ївського районів Дніпропетровської області. Павлоградське МУВГ є юридичною особою , має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Павлоградському районі, штапм та печатку із своїм найменуванням МУВГ.

Місцезнаходження управління: 53802, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с.Вербки, вул. Харківська,2-а. Павлоградське МУВГ зареєстровано Павлоградською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 29.03.2000р. за № 12101050001000141 (свідоцтво про реєстрацію серія АОО № 392988),здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Положнення про управління, затверджене наказом Державного комітету України по водному господарству від 07.12.2006 р. №246. У своїй діяльністі Управління керується Конституцією України[2] , законами України , актами Президента України, Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, наказами, дорученнями, рішеннями колегії, та іншими нормативними документами і актами Держводагентства,рішенням обласної та місцевої державних адміністрацій,Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, а також Положненням про управління. Управління у межах своїх повноважень забезпечує на територрії Павлоградського,Юр'ївського і Петропавлівсьского районів вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів,меліорації земель, вирішує в установленному порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки Павлоградського,Юр'ївського і Петропавлівьского районів водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентсва виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'ектами, що перебувають в державній власності. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПАВЛОГРАДСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ Є: - реалізація в межах своєї діяльністі державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів,здійснення у водогосподарському комплексі Петропавлівсьского, Юр'ївського і Петропавлівсьского районів Дніпропетровської області єдиної технічної політики,впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи; - у межах своєї діяльністі забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах; - организація експлуатації водногосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, проведення на договірних засадах технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем та подачі води на зроошення, виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж та водногосподарських об'єктів; - проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків,організація безаварійного пропуску повені на об'єктах управління,участь у розробці та забезпеченні щодо захисту населенних пунктів у сільгоспугідь від затоплення та підтоплення; -раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інших водногосподарських об'єктів; -проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних і підлеглих до них земель, підтоплення сільських населенних пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям. Площа зрошувальних земель складає 18473 тис.га, з яких держсистема складає 15162 га. Протяжність зрошувальної мережі складає 56,78 км, в тому числі трубопроводів 56,78 км. Управління обслуговує чотири зрошувальні системи : Олександрівська(рік вводу в експлуатацію 1988 р.), та Троїцька (рік вводу в експлуатацію 1968 р.р.). Павлоградське МУВГ надає платні послуги згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агенства водних ресурсів"[3]. Основними послугами є : 1. Послуги , пов'язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних земель, а також поливу городів, садів і богарних земель та наповнення наливних водойомів. (пункт 11 Постанови №1101 від 26.10.2010р.)[4] 2. Послуги з виконання функцій служби замовника та генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно до законодавства (пункт 12 Постанови №1101 від 26.10.2010р.)[5]. 3. Послуги, пов'язані з ремонтом насосно - силового устаткування, машин і транспортних засобів та засобів зв'язку, які перебувають на балансі МУВГ водогосподарських установ та організацій.(пункт 16 Постанови №1101 від 26.10.2010р.) 4. Послуги,пов'язані з виконанням земляних робіт.(пункт 18 Постанови №1101 від 26.10.2010р.) 5. Монтаж і налагодження насосно-силового устаткування.(пункт 21 Постанови №1101 від 26.10.2010р.) 6. На балансі управління знаходиться 17 насосних станцій, 7 регулюючих басейнів, 135 споруд на мережі, 10 механізмів, 33 виробничих приміщень, 9 транспортних засобів, 13 трансформаторних підстанцій, 17 силових трансформаторів, 6 одиниць засобів малої механізації. Загальна балансова вартість меліоративних фондів складає 52,91 млн.грн. Керівництво діяльністю управління здійснює начальник ПАВЛОГРАДСЬКОГО МУВГ. Начальник здійснює функції управління і контролю за ефективним використанням коштів та майна, що є у державній власності і закріплене за управлінням Між трудовим колективом і керівництвом складається колективний договір, який регулює їх виробничі і економічні відносини, питання техніки безпеки і охорони праці, соціального розвитку. Майно ПАВЛОГРАДСЬКОГО МУВГ становлять основні засоби, необоротні активи та оборотні кошти, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно є державною власністю та закріплене за Павлоградьским МУВГ і належить йому на праві оперативного управління. Джерелами формування майна є: * майно,закріплене за управлінням; * бюджетні асигнування; * надходження від надання платних послуг; Фінансування ПАВЛОГРАДСЬКОГО МУВГ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів, отриманних від надання платних послуг. Кошти спеціального фонду використовуються згідно кошторису по кодам економічної класифікації видатків На територрії управління є 148 ставків, 25 водосховищ,36 річок, 1 лиман, та 9 озер.This article "Павлоградське міжрайонне управління водного господарство" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Павлоградське міжрайонне управління водного господарство.

  1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  4. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».