You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Система Кірносової—Цісар

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Система Кірносової—Цісар — проект української системи практичної транскрипції китайської мови, розроблений на фонологічних засадах кандидатами філологічних наук Наталією Цісар та Надією Кірносовою.

Історія[ред.]

До 2019 року в українських текстах використовувалася переважно українізована російська транскрипція Палладія[1][неавторитетне джерело]. Традиція російської транскрипції в українських перекладах підтримувалася відсутністю в Україні за часів Радянського Союзу сходознавчих кафедр: сходознавців готували в Ленінграді, Москві та Владивостоці. Цей набір правил для транскрипції китайської мови російською кирилицею використовували у виданнях Російської імперії, а пізніше СРСР, з 1888 року, відколи було видано Китайсько-російський словник Палладія і Попова. Однак, попри довгий вжиток, традиційна російська система була офіційно адаптована до українського алфавіту лише в 2009 році[1][неавторитетне джерело].

Наприкінці 2018 року вперше за часів незалежності України в Українському Католицькому Університеті було проведено Правописний семінар ім. Олекси Горбача, присвячений правопису китайських власних та загальних назв в українській мові.[2] Спираючись на висновки[<span title="Помилка скрипту: Не існує модуля «delink».">Які?] семінару, а також базуючись на спостереженнях навчання китайців української мови, кандидати філологічних наук Наталія Цісар та Надія Кірносова розробили систему української практичної транскрипції китайських складів[1][неавторитетне джерело].

Особливості системи[ред.]

Ця транскрипція не призначена для навчання фонетики китайської мови, натомість вона призначена для адаптації китайських слів для пересічного носія української мови.

Особливістю системи є послідовна передача китайських непридихових приголосних через українські дзвінкі (ґ, дж, дз), а також передача нескладотворчого У літерою В[3]. Приклад: Чжуан-цзи — Джвандзи.

Система[ред.]

Запис ініціалей[ред.]

Губні Ясенні Ретрофлексні Середньопіднебінні Задньоязикові
Носові м
МФА[m]
м ㄇ m
н
МФА[n]
н ㄋ n
Проривні Прості б
МФА[p]
б ㄅ b
д
МФА[t]
д ㄉ d
ґ
МФА[k]
г ㄍ g
Придихові п
МФА[pʰ]
п ㄆ p
т
МФА[tʰ]
т ㄊ t
к
МФА[kʰ]
к ㄎ k
Африкати Прості дз
МФА[t͡s]
цз ㄗ z
дж
МФА[t͡ʂ]
чж ㄓ zh
дз
МФА[t͡ɕ]
цз ㄐ j
Придихові ц
МФА[t͡sʰ]
ц ㄘ c
ч
МФА[t͡ʂʰ]
ч ㄔ ch
ц
МФА[t͡ɕʰ]
ц ㄑ q
Щілинні ф
МФА[f]
ф ㄈ f
с
МФА[s]
с ㄙ s
ш
МФА[ʂ]
ш ㄕ sh
с
МФА[ɕ]
с ㄒ x
х
МФА[x]
х ㄏ h
Апроксиманти л
МФА[l]
л ㄌ l
ж
МФА[ɻ]
ж ㄖ r

Запис фіналей[ред.]

Система продовжує традицію передачі кінцевого -n як -нь, а -ng як -н.

Таблиця транскрипції китайських складів українською мовою[ред.]

Порівняно із системою Кірносової (2009)[4], яка є адаптацією системи Палладія для української абетки, система Кірносової—Цісар містить численні відмінності.

Піньїнь Кірносова Кірносова—Цісар
A  
1 a а а
2 ai ай ай
3 an ань ань
4 ang ан ан
5 ao ао ао
B
6 ba ба ба
7 bai бай бай
8 ban бань бань
9 bang бан бан
10 bao бао бао
11 bei бей бей
12 ben бень бень
13 beng бен бен
14 bi бі бі
15 bian бянь б'янь
16 biao бяо б'яо
17 bie б'є б'є
18 bin бінь бінь
19 bing бін бін
20 bo бо бо
21 bu бу бу
C
22 ca ца ца
23 cai цай цай
24 can цань цань
25 cang цан цан
26 cao цао цао
27 ce це це
28 cei цей цей
29 cen цень цень
30 ceng цен цен
31 cha ча ча
32 chai чай чай
33 chan чань чань
34 chang чан чан
35 chao чао чао
36 che че че
37 chen чень чень
38 cheng чен чен
39 chi чи чи
40 chong чун чон
41 chou чоу чов
42 chu чу чу
43 chua чуа чва
44 chuai чуай чвай
45 chuan чуань чвань
46 chuang чуан чван
47 chui чуй чвей
48 chun чунь чвень
49 chuo чуо чво
50 ci ци ци
51 cong цун цон
52 cou цоу цов
53 cu цу цу
54 cuan цуань цвань
55 cui цуй цвей
56 cun цунь цвень
57 cuo цо цво
D
58 da да да
59 dai дай дай
60 dan дань дань
61 dang дан дан
62 dao дао дао
63 de де де
64 dei дей дей
65 den день день
66 deng ден ден
67 di ді ді
68 dia д'я дя
69 dian дянь дянь
70 diao дяо дяо
71 die д'є дє
72 ding дін дін
73 diu д'ю дьов
74 dong дун дон
75 dou доу дов
76 du ду ду
77 duan дуань двань
78 dui дуй двей
79 dun дунь двень
80 duo дуо дво
E
81 e е е
82 ê е е
83 ei ей ей
84 en ень ень
85 eng ен ен
86 er/r ер/р ер/р
F
87 fa фа фа
88 fan фань фань
89 fang фан фан
90 fei фей фей
91 fen фень фень
92 feng фен фен
93 fiao фяо ф'яо
94 fo фо фо
95 fou фоу фов
96 fu фу фу
G
97 ga ґа ґа
98 gai ґай ґай
99 gan ґань ґань
100 gang ґан ґан
101 gao ґао ґао
102 ge ґе ґе
103 gei ґей ґей
104 gen ґень ґень
105 geng ґен ґен
106 gong ґун ґон
107 gou ґоу ґов
108 gu ґу ґу
109 gua ґуа ґва
110 guai ґуай ґвай
111 guan ґуань ґвань
112 guang ґуан ґван
113 gui ґуй ґвей
114 gun ґунь ґвень
115 guo ґо ґво
H
116 ha ха ха
117 hai хай хай
118 han хань хань
119 hang хан хан
120 hao хао хао
121 he хе хе
122 hei хей хей
123 hen хень хень
124 heng хен хен
125 hm хм гм
126 hng х гм
127 hong хун хон
128 hou хоу хов
129 hu ху ху
130 hua хуа хва
131 huai хуай хвай
132 huan хуань хвань
133 huang хуан хван
134 hui хуей хвей
135 hun хунь хвень
136 huo хо хво
J
137 ji цзі дзі
138 jia цзя дзя
139 jian цзянь дзянь
140 jiang цзян дзян
141 jiao цзяо дзяо
142 jie цзє дзє
143 jin цзінь дзінь
144 jing цзін дзін
145 jiong цзюн дзьон
146 jiu цзю дзьов
147 ju цзюй дзю
148 juan цзюань дзюань
149 jue цзюе дзюе
150 jun цзюнь дзюнь
K
151 ka ка ка
152 kai кай кай
153 kan кань кань
154 kang кан кан
155 kao као као
156 ke ке ке
157 kei кей кей
158 ken кень кень
159 keng кен кен
160 kong кун кон
161 kou коу ков
162 ku ку ку
163 kua куа ква
164 kuai куай квай
165 kuan куань квань
166 kuang куан кван
167 kui куй квей
168 kun кунь квень
169 kuo ко кво
L
170 la ла ла
171 lai лай лай
172 lan лань лань
173 lang лан лан
174 lao лао лао
175 le ле ле
176 lei лей лей
177 leng лен лен
178 li лі лі
179 lia ля ля
180 lian лянь лянь
181 liang лян лян
182 liao ляо ляо
183 lie лє лє
184 lin лінь лінь
185 ling лін лін
186 liu лю льов
187 lo ло ло
188 long лун лон
189 lou лоу лов
190 lu лу лу
191 люй лю
192 luan луань лвань
193 lüe люе люе
194 lun лунь лвень
195 luo ло лво
M
196 m м м
197 ma ма ма
198 mai май май
199 man мань мань
200 mang ман ман
201 mao мао мао
202 me ме ме
203 mei мей мей
204 men мень мень
205 meng мен мен
206 mi мі мі
207 mian мянь м'янь
208 miao мяо м'яо
209 mie м'є м'є
210 min минь мінь
211 ming мін мін
212 miu м мйов
213 mo мо мо
214 mou моу мов
215 mu му му
N
216 n н н
217 na на на
218 nai най най
219 nan нань нань
220 nang нан нан
221 nao нао нао
222 ne не не
223 nei ней ней
224 nen нень нень
225 neng нен нен
226 ng н н
227 ni ні ні
228 nian нянь нянь
229 niang нян нян
230 niao няо няо
231 nie н'є нє
232 nin нінь нінь
233 ning нін нін
234 niu н ньов
235 nong нун нон
236 nou ноу нов
237 nu ну ну
238 нюй ню
239 nuan нуань нвань
240 nüe нюe нюе
241 nun нунь нвень
242 nuo но нво
O
243 o о о
244 ou оу ов
P
245 pa па па
246 pai пай пай
247 pan пань пань
248 pang пан пан
249 pao пао пао
250 pei пей пей
251 pen пень пень
252 peng пен пен
253 pi пі пі
254 pian пянь п'янь
255 piao пяо п'яо
256 pie п'є п'є
257 pin пінь пінь
258 ping пін пін
259 po по по
260 pou поу пов
261 pou пу пу
Q
262 qi ці ці
263 qia ця ця
264 qian цянь цянь
265 qiang цян цян
266 qiao цяо цяо
267 qie цє цє
268 qin цінь цінь
269 qing цін цін
270 qiong цюн цьон
271 qiu цю цьов
272 qu цюй цю
273 quan цюань цюань
274 que цюе цюе
275 qun цюнь цюнь
R
276 ran жань жань
277 rang жан жан
278 rao жао жао
279 re же же
280 ren жень жень
281 reng жен жен
282 ri жи жи
283 rong жун жон
284 rou жоу жов
285 ru жу жу
286 rua жуа жва
287 ruan жуань жвань
288 rui жуй жвей
289 run жунь жвень
290 ruo жо жво
S
291 sa са са
292 sai сай сай
293 san сань сань
294 sang сан сан
295 sao сао сао
296 se се се
297 sen сень сень
298 seng сен сен
299 sha ша ша
300 shai шай шай
301 shan шань шань
302 shang шан шан
303 shao шао шао
304 she ше ше
305 shei шей шей
306 shen шень шень
307 sheng шен шен
308 shi ши ши
309 shou шоу шов
310 shu шу шу
311 shua шуа шва
312 shuai шуай швай
313 shuan шуань швань
314 shuang шуан шван
315 shui шуй швей
316 shun шунь швень
317 shuo шуо шво
318 si си си
319 song сун сон
320 sou соу сов
321 su су су
322 suan суань свань
323 sui суй свей
324 sun сунь свень
325 suo суо сво
T
326 ta та та
327 tai тай тай
328 tan тань тань
329 tang тан тан
330 tao тао тао
331 te те те
332 tei тей тей
333 teng тен тен
334 ti ті ті
335 tian тянь тянь
336 tiao тяо тяо
337 tie тє тє
338 ting тін тін
339 tong тун тон
340 tou тоу тов
341 tu ту ту
342 tuan туань твань
343 tui туй твей
344 tun тунь твень
345 tuo туо тво
W
346 wa ва ва
347 wai вай вай
348 wan вань вань
349 wang ван ван
350 wei вей вей
351 wen вень вень
352 weng вен вен
353 wo во во
354 wu у ву
X
355 xi сі сі
356 xia ся ся
357 xian сянь сянь
358 xiang сян сян
359 xiao сяо сяо
360 xie сє сє
361 xin сінь сінь
362 xing сін сін
363 xiong сюн сьон
364 xiu сю сьов
365 xu сюй сю
366 xuan сюань сюань
367 xue сюе сюе
368 xun сюнь сюнь
Y
369 ya я я
370 yan янь янь
371 yang ян ян
372 yao яо яо
373 ye є є
374 yi ї ї
375 yin їнь їнь
376 ying їн їн
377 yo йо йо
378 yong юн йон
379 you ю йов
380 yu юй ю
381 yuan юань юань
382 yue юе юе
383 yun юнь юнь
Z
384 za цза дза
385 zai цзай дзай
386 zan цзань дзань
387 zang цзан дзан
388 zao цзао дзао
389 ze цзе дзе
390 zei цзей дзей
391 zen цзень дзень
392 zeng цзен дзен
393 zha чжа джа
394 zhai чжай джай
395 zhan чжань джань
396 zhang чжан джан
397 zhao чжао джао
398 zhe чже дже
399 zhei чжей джей
400 zhen чжень джень
401 zheng чжен джен
402 zhi чжи джи
403 zhong чжун джон
404 zhou чжоу джов
405 zhu чжу джу
406 zhua чжуа джва
407 zhuai чжуай джвай
408 zhuan чжуань джвань
409 zhuang чжуан джван
410 zhui чжуй джвей
411 zhun чжунь джвень
412 zhuo чжо джво
413 zi цзи дзи
414 zong цзун дзон
415 zou цзоу дзов
416 zu цзу дзу
417 zuan цзуань дзвань
418 zui цзуй дзвей
419 zun цзунь дзвень
420 zuo цзо дзво

Використання[ред.]

Систему Кірносової—Цісар використовує сходознавче видавництво «Сафран»[5][6].

Критика[ред.]

Див. також[ред.]

Примітки[ред.]

  1. 1,0 1,1 1,2 Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  2. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  3. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  4. Кірносова Н. А. Засади транскрибування китайської лексики українською мовою (pdf) // Сходознавство. — Київ, 2009. — Вип. 45-46. — С. 38-57.. Архівовано з джерела 15 лютого 2019.
  5. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».
  6. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».

Джерела[ред.]

This article "Система Кірносової—Цісар" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Система Кірносової—Цісар.Read or create/edit this page in another language[ред.]